Bài "Một vòng trái bắp ..." được chế theo bài "Một vòng trái đất.
Link: http://www.ziddu.com/albumvideoview.php?auid=280294