User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 11

Chủ đề: EE3490 Đề thi trắc nghiệm Kỹ thuật lập trình

 1. #1
  Tội Nhân Thiên Cổ Avatar của Thiên Tình Hận
  Tham gia ngày
  Jan 2009
  Bài gửi
  2.228

  Icon10 EE3490 Đề thi trắc nghiệm Kỹ thuật lập trình

  Đề 1 (10 phút):

  1 - Giả sử a và b là hai số thực. Biểu thức nào dưới đây là không được phép theo cú pháp của ngôn ngữ lập trình C?
  [a]--(a += b);
  [b]--(a >>= b);
  [c]--(a *= b);
  [d]--(a -= b);

  2 - Cho a = 3, b = 2. Biến c = (a &= b) sẽ có giá trị nào trong những giá trị dưới đây?
  [a]--c = 2
  [b]--c = 0
  [c]--c = 3
  [d]--c = 1

  3 - Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một xâu kí tự?
  [a]--"%s"
  [b]--"%x"
  [c]--"%f"
  [d]--"%c"

  4 - Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên?
  [a]--"%u"
  [b]--"%p"
  [c]--"%e"
  [d]--"%d"

  5 - Phương pháp duyệt phải đảm bảo nguyên tắc?
  [a]--Xây dựng được một công thức tính nghiệm cho lời giải bài toán
  [b]--Không lặp lại các cấu hình đã duyệt và không bỏ xót bất kỳ một cấu hình nào
  [c]--Từ một nghiệm đã biết ta phải có phương pháp sinh ra nghiệm kế tiếp của bài toán
  [d]--Không lặp lại các cấu hình đã duyệt trước đó

  6 - Phương pháp định nghĩa bằng đệ qui là?
  [a]--Phương pháp xác định đối tượng thông qua các đối tượng khác
  [b]--Phương pháp định nghĩa đối tượng thông qua chính nó
  [c]--Phương pháp xác định đối tượng thông qua chính nó
  [d]--Phương pháp định nghĩa đối tượng thông qua các đối tượng khác

  7 - Đồ thị vô hướng n đỉnh và mỗi đỉnh có bậc là 4 có bao nhiêu cạnh?
  [a]--4n - 1
  [b]--4n
  [c]--2n-1
  [d]--2n

  8 - Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất ma trận kề của đồ thị có hướng?
  [a]--Là ma trận đối xứng
  [b]--Tổng các phần tử của cột thứ j chính là bán đỉnh bậc vào của đỉnh j
  [c]--Tổng các phần tử 1 của hàng thứ i chính là bán đỉnh bậc vào của đỉnh i
  [d]--Là ma trận không đối xứng

  9 - Cho đồ thị vô hướng n đỉnh. Khẳng định nào sai trong những khẳng định dưới đây?
  [a]--DFS(i) duyệt tất cả các đỉnh của đồ thị mỗi đỉnh đúng một lần
  [b]--BFS(i) duyệt tất cả các đỉnh của đồ thị có cùng thành phần liên thông với đỉnh i
  [c]--DFS(i) duyệt tất cả các đỉnh của đồ thị có cùng thành phần liên thông với đỉnh i
  [d]--DFS(i) duyệt tất cả các đỉnh j có đường đi từ i đến j

  10 - Đồ thị Euler là đồ thị?
  [a]--Có chu trình Euler
  [b]--Có chu trình Euler và chu trình Hamilton
  [c]--Có chu trình Euler và đường đi Euler
  [d]--Có đường đi Euler
  This I Love - Guns N' Roses

  http://x3xx3x4.googlepages.com/Hacked.gif

  contact me:
  Y!M : no1gun_n_roses
  Mobile: null
  Blog: http://aDungz.wordpress.com

 2. #2
  Tội Nhân Thiên Cổ Avatar của Thiên Tình Hận
  Tham gia ngày
  Jan 2009
  Bài gửi
  2.228

  Mặc định Re: EE3490 Đề thi trắc nghiệm Kỹ thuật lập trình

  Đề 2 (Cũng rứa):

  1 - Thuật toán Kruskal dùng để xây dựng cây khung nhỏ nhất cho?
  [a]--Đồ thị có hướng liên thông mạnh
  [b]--Đồ thị vô hướng liên thông có trọng số
  [c]--Đồ thị có hướng liên thông mạnh có trọng số không âm
  [d]--Đồ thị vô hướng liên thông

  2 - Thuật toán nào dưới đây dùng để xây dựng cây khung nhỏ nhất?
  [a]--Thuật toán Dijkstra
  [b]--Thuật toán Ford_Bellman
  [c]--Thuật toán Kruskal
  [d]--Thuật toán Floy

  3 - Sắp xếp kiểu lựa chọn (Selection Sort) là phương pháp?
  [a]--Tìm vị trí thích hợp cho khóa ki để chèn vào dãy đã được sắp k1, k2,.., ki-1 đã được sắp (i=2,3,..,n) mọi phần tử lớn hơn khóa chốt đều nằm ở cuối dãy
  [b]--Chọn một khóa ngẫu nhiên làm khóa chốt. Mọi phần tử nhỏ hơn khóa chốt được xếp vào đầu dãy
  [c]--Duyệt từ đáy lên đỉnh, nếu gặp hai khóa ngược thứ tự thì đổi chỗ của chúng cho nhau
  [d]--Chọn khóa nhỏ nhất trong dãy khóa ki, ki+1,.., kn đổi chỗ cho ki (1<=i<=n)

  4 - Hãy cho biết độ phức tạp trung bình của thuật toán Heap-Sort là?
  [a]--Ctb = O(n2)
  [b]--Ctb = O(n lg n)
  [c]--Ctb = O(n log2n)
  [d]--Ctb = O(n)

  5 - Khi thêm một node p vào đầu danh sách liên kết đơn thì?
  [a]--Ta thiết lập cả liên kết phải và liên kết trái cho p
  [b]--Ta lấy p làm gốc mới và thiết lập liên kết phải cho p
  [c]--Ta chỉ cần thiết lập liên kết phải cho p
  [d]--Ta chỉ cần thiết lập liên kết trái cho p

  6 - Hãy cho biết kết quả thực hiện đoạn chương trình dưới đây:
  #include
  #include
  long function1(int n){
  if(n==0) return(1);
  return(n*function1(n-1));
  }
  void main(void){
  printf("\n Ket qua:%ld",function1(5));
  }
  [a]--Kết quả: 5
  [b]--Kết quả: 120
  [c]--Kết quả: 24
  [d]--Kết quả: 0

  7 - Hãy cho biết kết quả thực hiện đoạn chương trình dưới đây:
  #include
  #include
  int function1(int n){
  int f1=1, f2=1, fn,i=2;
  while(i<=n){ fn=f1+f2; f1=f2;f2=fn;i++;}
  return(fn);
  }
  void main(void){
  printf("\n Ket qua:%d",function1(7));
  }
  [a]--Kết quả: 8
  [b]--Kết quả: 720
  [c]--Kết quả: 13
  [d]--Kết quả: 7

  8 - Hàm nào dưới đây chỉ dùng để đưa một xâu kí tự ra màn hình?
  [a]--Hàm fputc()
  [b]--Hàm puts()
  [c]--Hàm fputs()
  [d]--Hàm putch()

  9 - Hãy cho biết độ phức tạp tính toán của thuật toán Binary Search?
  [a]--Cmax = Ctb = O(n); Cmin = O(1);
  [b]--Cmax = Ctb = O(log2n); Cmin = O(1);
  [c]--Cmax = Ctb = Cmin = O(log2n);
  [d]--Cmax = Ctb = Cmin = O(n);

  10 - Hãy cho biết kết quả thực hiện đoạn chương trình dưới đây:
  #include
  #include
  int B[]={0,0,0,0}, n=4;
  void Result(void){
  printf("\n Ket qua:");
  for(int i=0; i}
  void Function1(int i){
  for(int j=0; j<=1;j++){ B[i]=j;
  if(i==n-1) Result();
  else Function1(i+1);
  }
  }
  void main(){ Function1(0);}
  [a]--16 xâu nhị phân độ dài 4
  [b]--16 tập con của 1, 2, 3, 4
  [c]--Xâu nhị phân kế tiếp của "0000"
  [d]--Tập con kế tiếp của tập F

 3. #3
  Tội Nhân Thiên Cổ Avatar của Thiên Tình Hận
  Tham gia ngày
  Jan 2009
  Bài gửi
  2.228

  Mặc định Re: EE3490 Đề thi trắc nghiệm Kỹ thuật lập trình

  Vài câu random trong ngân hàng đề:


  Cho một mảng được khởi tạo như sau:
  Carray <CPoint*, CPoint*> pointArr;
  for (int i = 0; i < 5 ; i++)
  {
  CPoint* point = new CPoint(i, i);
  pointArr.Add(point);
  }
  Hỏi đoạn mã nào sau đây có thể dùng để giải phóng vùng nhớ khi không còn dùng đến mảng này nữa.
  a)
  pointArr.RemoveAll();
  b)
  for (int i = 0; i < 5; i++)
  {
  pointArr.RemoveAt(i);
  }
  c)
  for (int i = 0; i < 5; i++)
  {
  CPoint* point = pointArr[i];
  delete point;
  pointArr.RemoveAt(i);
  }
  d) Cả 3 câu đều sai.


  Khai báo một danh sách như sau CstringList listMyStrings;
  Dùng đoạn code nào sau đây để lấy phần tử đầu tiên của một danh sách.
  a)
  CString str = listMyStrings[0];
  b)
  CString str = listMyStrings.GetAt[0];
  c)
  POSITION pos = listMyStrings.GetHeadPosition();
  if (pos != NULL)
  {
  CString str = listMyStrings.GetAt(pos);
  }
  d) Cả 3 câu đều sai


  Đoạn mã nào khi biên dịch sẽ báo lỗi ?
  …// MDIDrawView.cpp
  Crect rect;
  rect.left = 0;
  rect.top = 0;
  a)
  void CMDIDrawOnMouseMove(UINT nFlags, CPoint point)
  {
  CMDIDrawElliseDoc* pDoc = GetDocument();
  ASSERT_VALID(pDoc);
  if (nFlags & MK_LBUTTON = = MK_LBUTTON)
  {
  r.right = point.x;
  r.bottom = point.y;
  Invalidate();
  }
  }

  b)
  void CMDIDrawOnMouseMove(UINT nFlags, CPoint point)
  {
  CMDIDrawElliseDoc* pDoc = GetDocument();
  ASSERT_VALID(pDoc);
  if (nFlags & MK_LBUTTON = = MK_LBUTTON)
  {
  r.right = point.x;
  r.bottom = point.y;
  pDoc->SetModifiedflag (TRUE);
  }
  }
  c)
  void CMDIDrawOnMouseMove(UINT nFlags, CPoint point)
  {
  CMDIDrawElliseDoc* pDoc = GetDocument();
  ASSERT_VALID(pDoc);
  if (nFlags & MK_LBUTTON = = MK_LBUTTON)
  {
  r.right = point.x;
  r.bottom = point.y;
  SetModifiedFlag (TRUE);
  UpdateAllViews (NULL);
  }
  }

  d)
  void CMDIDrawOnMouseMove(UINT nFlags, CPoint point)
  {
  CMDIDrawElliseDoc* pDoc = GetDocument();
  ASSERT_VALID(pDoc);
  if (nFlags & MK_LBUTTON = = MK_LBUTTON)
  {
  r.right = point.x;
  r.bottom = point.y;
  pDoc-> UpdateAllViews (NULL);
  }
  }


  Khi dùng chuột rê các cạnh cửa sổ để phóng to hoặc thu nhỏ cửa sổ, sự kiện nào được gởi đi ?
  a) WM_PAINT
  b)WM_SIZE
  c) Cả hai
  d) Không có sự kiện nào.


  Hàm nào vô hiệu hóa menu File-New (ID_FILE_NEW) ?
  a) EnableMenuItem (ID_FILE_NEW, MF_DISABLED);
  b) EnableMenuItem (ID_FILE_NEW, MF_ENABLED);
  c) EnableMenuItem (ID_FILE_NEW, MF_GRAYED);
  d) A và C.

 4. #4
  Tội Nhân Thiên Cổ Avatar của Thiên Tình Hận
  Tham gia ngày
  Jan 2009
  Bài gửi
  2.228

  Mặc định Re: EE3490 Đề thi trắc nghiệm Kỹ thuật lập trình

  Đề thi sưu tầm lang thang

  Đáp án:

  Đề 1: 1 b 2 a 3 a 4 d 5 b 6 b 7 d 8 a 9 a 10 a
  Đề 2: 1 d 2 c 3 d 4 c 5 b 6 b 7 c 8 b 9 b 10 a
  Lần sửa cuối bởi Thiên Tình Hận; 11-06-2010 lúc 08:35 PM

 5. #5
  Tội Nhân Thiên Cổ Avatar của Thiên Tình Hận
  Tham gia ngày
  Jan 2009
  Bài gửi
  2.228

  Mặc định Re: EE3490 Đề thi trắc nghiệm Kỹ thuật lập trình

  Trắc nghiệm kỹ thuật lập trình C/C++ chương 1

  CHƯƠNG 1 : CáC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ C


  1.lệnh cout nằm trong thư viện nào sau đây:
  a.iostream.h
  b.conio.h
  c.stdio.h

  2.lệnh clrscr() nằm trong thư viện nào sau đây:

  a.iostream.h
  b.conio.h
  c.stdio.h

  3.lệnh randomize() nằm trong thư viện nào sau đây:
  a.stdio.h
  b.conio.h
  c.dos
  d.không thuộc các trường hợp trên

  4.cho biết kết quả của biểu thức sqrt(4)+abs(12-16)-pow(2,3)
  a. -2
  b. 4
  c. 21
  d.-10
  e.không thuộc các trường hợp trên

  5.cho biết kết quả của biểu thức (5/3+1)%4
  a.0
  b.1
  c.2
  d.3

  6.trong bốn từ khóa biểu diễn số nguyên là int, long, unsign int, unsign long thì từ khóa nào có miền giá trị nhỏ nhất ?
  a.long
  b.int
  c.unsign int
  d.unsign long
  e.cả b và c

  7.cho biết kết quả của biểu thức (1>3) && (2>=2)
  a.0
  b.1
  c.TRUE
  d.FALSE

  8.cho biết kết quả của biểu thức !( 2>1 || 1>2 )
  a.0
  b.1
  c.TRUE
  d.FALSE

  9.cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:
  int a=3,b=0;
  b=a++;
  b=b+++a;
  cout<<b;
  a.5
  b.6
  c.7
  d.8

  10.cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:
  int a=3,b=0;
  b=--a;
  b=b+--a;
  cout<<b--;
  a.4
  b.2
  c.3
  d.5

  11.cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:
  int a=241;
  cout<<(a%100)/10;
  a.0
  b.1
  c.2
  d.4

  12.cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:
  int a=5,b=9;
  int m=a>b ? a++ : b++;
  int n=a<b ? --a : --b;
  cout<<--n+(++m);
  a.7
  b.11
  c.13
  d.14

  13.lệnh getch() nằm trong thư viện nào ?
  a.iostream.h
  b.conio.h
  c.stdio.h
  14.tổ hợp phím nào sau đây sẽ đóng cửa sổ đang soạn thảo?
  a. alt+f3
  b. alt+f5
  c. ctrl+f9
  d. f3

  15.Cho biết kết quả của chương trình sau:
  #include <iostream.h>
  void main()
  {
  float a=1.2;
  int b=a;
  cout<<b;
  }
  a.1.
  b.1.2
  c.chương trình có lỗi
  16.lệnh nào sau đây sẽ nhập số từ bàn phím
  a.input
  b.cin
  c.scanf
  d.cả b và c

  17.để dưa con trỏ về đầu dòng dưới, hai lệnh cout<< endl và cout<<”n” là tương đương.
  a.đúng
  b.sai

  18.cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:
  int a=3,b=4;
  int t=a;
  a=b;
  b=t;
  cout<<b
  a.0
  b.3
  c.4

  19.cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:
  int a=4,b=3;
  int t=a <= b ? a:b;
  cout<<t;
  a.0
  b.3
  c.4

  20.cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:
  int a=0,b=4;
  int t=(a!=0)?1:(b==0)?0:-1;
  cout<<t;
  a. 0
  b. 4
  c. 1
  d. -1

  21.cho biết trong các lệnh dưới đây, lệnh nào không nằm trong thư viện conio.h :
  a. getche() b. textbackground()
  c. gotoxy() d. random()
  22.cho x,y là 2 số nguyên, lệnh nào sau đây để in giá trị của 2 số a, b ra màn hình :
  a. cout<< " Hai so la : a, b" ;
  b. cout<< "Hai so la : "<< a + b;
  c. cout<< " Hai so la : " << a, b;
  d. cout<< "Hai so la : "<< a << b;

  23.cho biết đoạn chương trình sau khi thi hành xuất ra màn hình kết quả gì?
  #include<iostream.h>
  void main()
  {
  int x = 500, y = 100, t ;
  t = x * y;
  cout<<t;
  }
  a. 50000
  b. 32767
  c. Không in gì cả
  d. Tất cả các câu trên đều sai.

  24.cho biết dòng lệnh nào sẽ bị báo lỗi trong đoạn chương trình sau :
  #include <iostream.h>
  void main()
  {
  (1) clrscr();
  (2) int a,b,c;
  (3) cout << " Nhap vao 2 so nguyen a, b ";
  (4) cin >> a >>b;
  (5) c = a/b;
  (6) cout << " Ket qua la : " << c;
  }
  a. (1)
  b. (3)
  c. (4)
  d. (6)

  25. Biểu thức nào sau đây có giá trị bằng 0 :
  a. ( 10>7 ) && ('a' < 'A' )
  b. (3 + 2 <= 5) || (2 < 4 % 2)
  c. (4 + 2 > 5) && (2 < 4 / 2)
  d. 3 * (2+ 1) >= 10 % 4* 2

 6. #6
  Tội Nhân Thiên Cổ Avatar của Thiên Tình Hận
  Tham gia ngày
  Jan 2009
  Bài gửi
  2.228

  Icon11 EE3490 Đề thi chính thức KTLT:

  Đề thi chính thức Kỹ thuật lập trình ngày 11/6/2010

  Địa điểm thi: TC 201-202
  Cấu trúc đề:
  Đề thi khó tung chảo, gồm 18 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận (tự viết code) và thời lượng chỉ có đúng 60 phút.

  Đây là câu 19 đề số 03 (có khoảng 6 đề thi):
  Mã:
  Nhập từ bàn phím một dãy số nguyên dương. Viết hàm nguyên mẫu sau liệt kê ra màn hình các số nguyên tố có trong dãy số đó:
  void SNT(int n, int *pi);
  /*
  * n là kích thước của dãy số,
  * pi là con trỏ trỏ tới phần tử đầu tiên của dãy số
  */

 7. #7
  Mèo bay Avatar của be_kiss
  Tham gia ngày
  Sep 2006
  Bài gửi
  372

  Mặc định Re: EE3490 Đề thi trắc nghiệm Kỹ thuật lập trình

  môn này mềnh đc 8.
  há há.
  sao lại thế nhể
  là lá la mèo méo meo

 8. #8
  Tội Nhân Thiên Cổ Avatar của Thiên Tình Hận
  Tham gia ngày
  Jan 2009
  Bài gửi
  2.228

  Icon14 Giải sơ bộ đề thi hôm 11/6

  Giải sơ bộ đề thi hôm 11/6

  Đề
  Mã:
  Nhập từ bàn phím một dãy số nguyên dương. Viết hàm nguyên mẫu sau liệt kê ra màn hình các số nguyên tố có trong dãy số đó:
  void SNT(int n, int *pi);
  /*
  * n là kích thước của dãy số,
  * pi là con trỏ trỏ tới phần tử đầu tiên của dãy số
  */
  Giải
  Mã:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  #include <stdlib.h>
  
  void isPrime(int num);
  void SNT(int n, int*pi);
  
  void main()
  
  	int size = 0;
  	int* pi;
  	int i = 0;
  		prinf("Enter the size of array");
  		scanf("%d", &size);
  		pi = (int*)malloc(n *sizeof(int));
  		if (pi == 0)
  			prinf("Memory error!");
  			return;
  			for (; i<n; i++)
  				scanf("%d", &pi i);
  				
  			SNT(n, pi);
  			getch();
  			return;
  	/* Checking the number is prime or not */
  	void isPrime(int num)
  		int i = 0;
  		int bounder = sqrt(num);
  		for (i = 2; i <= bounder; i++)
  			if (num % i == 0)
  			return;
  		prinf(" %d is prime", num);
  thanks yncline

 9. #9
  Registered User
  Tham gia ngày
  Aug 2010
  Bài gửi
  3

  Mặc định Re: EE3490 Đề thi trắc nghiệm Kỹ thuật lập trình

  Đây là đề thi của thầy nào vậy? Có đề thi của thầy Đào Trung Kiên không bạn?

 10. #10
  Registered User
  Tham gia ngày
  Aug 2010
  Bài gửi
  3

  Mặc định Re: Giải sơ bộ đề thi hôm 11/6

  Mình có hỏi thầy Kiên cấu trúc đề thi, thầy bảo sẽ cho 3,4 câu trắc nghiệm và 2 bài tự luận (1 về C, 1 về C++)

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. em là sinh viên cao đẳng bách khoa
  Gửi bởi hungngochoang trong mục Chia sẻ kinh nghiệm
  Trả lời: 36
  Bài cuối: 05-05-2009, 09:16 PM
 2. [Sư phạm kỹ thuật] <Tổng quan> Chương trình giáo dục đại học theo Tín Chỉ
  Gửi bởi Thiên Tình Hận trong mục Viện Sư phạm Kỹ thuật
  Trả lời: 7
  Bài cuối: 07-01-2009, 02:39 AM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube