Nam nay vien co khi dong luc chia 3 nganh
co khi dong luc, ki thuat hang khong, ki thuat duong thuy
cac bro biet cu the diem phan nganh cac nganh nay nhu the nao thi giup e cai