Chao ca nha!
Ai co bao cao thuc tap o nha may banh keo Trang An k? Cho minh tham khao cai( co Yen huong dan thuc tap)
thanks