Mọi người ơi giúp em với. Em phải nộp cái báo cáo thiết kế mạng di động trong thành phố với các dữ liệu cho sẵn là dân số, diện tích, tỉ lệ sử dụng điện thoại, tỉ lệ gọi ngoại tỉnh, chỉ số phát triển sau 10 năm....Ai có tài liệu về thiết kế mạng di động thế này thì giúp em với.Em cảm ơn rất nhiều ạ!