Xin các bạn giúp đỡ !
Dưới đây là 1 bài tập LÝ THUYẾT THỐNG KÊ, bạn nào đang học hay các anh chị giỏi môn này xin giúp đỡ giải cho mình bài toán này. Nghiên cứu cả buổi mà không làm được.
Nếu được mong các bạn giải thích chj tiết giùm, biết câu nào giải thích câu đó.
Chân thành cảm ơn !
BÀI TOÁN:

Yều cầu:
1. Tính năng suất lao động bình quân của kỳ gốc và kỳ báo cáo.
2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động bình quân ở kỳ báo cáo so với kỳ gốc.
3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất của kỳ báo cáo so với kỳ gốc.