các pác giúp em câu nè với
tìm biến đôii ngược laplace

Y(p)= (p^2-1) / ((p^2+1)^2*(p-3)^2)