anh chi nao co tai lieu ve de tai ụ gá dao nhanh trên máy tiện cho em voi
em xin chân thành cảm ơn