em mới bắt đầu làm quen với CNTT nhờ anh chị bên BK chỉ dùm em với
Bài 1: Tìm nghiệm gần đúng các phương trình:
a. x3
-x+5=0 b. x3
-x-1=0
c. sinx -x +1/4=0 d.x4
-4x-1=0
bằng phương pháp chia đôi với sai số không quá 10-3

Bài 2: Tìm nghiệm gần đúng các phương trình:
a. x3
-x+5=0 b.x4
-4x-1=0
bằng phương pháp dây cung với sai số không quá 10-2