2 phần mềm giả lập máy tính học sinh sinh viên. (Free)
Và các hướng dẫn sử dụng của 2 loại máy:
Phần mềm giả lập mô phỏng download tại:

http://svbk.vn/downloads.php?do=file&id=236

Hướng dẫn sử dụng:

http://svbk.vn/downloads.php?do=file&id=233
http://svbk.vn/downloads.php?do=file&id=237