mình đọc trong sách "cơ sở đo lường điện tử"--Vũ Quý Điềm
đọc tới phần "điều chế xung-cốt", vậy diều chế xung cốt là gì? , nó có khác gì điều chế xung không?