mình hôm qua mới nhận 1 đề tài của giáo viên giao cho mà chưa bít phải làm thế nào. mong các bạn giúp đỡ mình :
Dijkstra heap
Bì toán tìm đường đi ngắn nhất từ 1 đỉnh đến các đỉnh khác sử dụng cấu trúc đống.
mong các bạn giúp mình viết code với.