mình vừa nhận đồ án về hộp số máy khoan.
Có ai biết đây là hộp só máy khoan gì ko ?
Lắp ghép bên trong nó là gì?