ai có cuốn thiết kế máy công cụ của thầy Nguyễn Anh Tuấn và Phạm Đắp không cho mình xin với?thanks nhiều nghe