mình nhận đề tài về lập trình ngắt hệ thống với C, mô phỏng lệch coppy.
ai có tài liệu gì share cho mình với.