Học phần Vật lý I,II của K52, 53 PH1010, PH2010 nội dung khác với học phần Vật lý I, II của K54 PH1110, PH1120 nên không thay thế được cho nhau. Sinh viên nào đăng ký nhầm đề nghị lên phòng ĐTĐH C1-201 (gặp a.Hùng) nộp đơn xin huỷ học phần, hạn cuối nộp đơn 19/3/2010.

Phòng Đào tạo Đại học