1.Khoảng cách từ A đến B là:100km.Tốc độ đường truyền 360.000km/h.Trung bình mỗi gói tin có kích thước 2MB.Băng thông của đường truyền 100Mbp/s.Mỗi gói tin cần 0,01s để xử lý.
a)Hãy cho biết thời gian để gửi gói tin đế B.giả xử tại thời điểm đang xét hàng đợi của A là rỗng.
b)Tại thời điểm t=0,1s bit đầu tiên của gói tin đầu tiên đang ở vị trí nào?