: Có 3 tiếp điểm đặt lần lượt theo thứ tự A,B,C và một con trượt. chiều chuyển động thuận của con trượt là chiều chuyển động từ A đến C, chiều chuyển động nghịch của con trượt là chiều chuyển động từ C đến A. Trước khi bật nguồn, con trượt ở A. Thiết kế mạch điều khiển sao cho: khi bật nguồn con trượt di chyển từ A chạm B lần 1 tiếp tục đi tới C, đụng tiếp tiếp C ,con trượt đổi chiều chuyển động, chạm tiếp điểm B lần2 con döøng lại 3s. Sau đó ,đi tới c đụng tiếp tiếp C, con trượt đổi chiều chuyển động, chạm B trượt dừng lại 5s,Sau đó trở về A,đụng tiếp điểm A,con trượt chuyển động tới B,con trượt dừng lại,tới khi nào reset,quá trình lặp lại từ đầu.
Đây là đề tài đồ án của mình mong các bạn giúp mình.