1/ viết chương trình kiểm tra chuỗi 40 ký tự trong RAM ngoài từ địa chỉ 1000H xem có bao nhiêu ký tự là chữ số, kết quả lần lượt đặt trong ô nhớ 30H.

2/ giả sử có 4 led đơn : D1, D2, D3, D4 được nối 4 phím bấm là các port: P3.2 P3.3 P3.4 P3.5(led sáng khi tích cực mức 0)
viết chương trình làm cho các led sáng và nhận giá trị từ phím P3.2, mỗi lần nhấn thì sáng led đơn kế tiếp , xoay vòng 4 led.
ví dụ: Cho D1 sáng, sau đó bấm P3.2 thì D2 sáng D1 tắt