Thời gian : bắt đầu từ ngày 16/12/2009
Đối tượng tham gia : Tất cả các thành chủ của 5 ải : Đồng Quan, Xuyên Vân, Vạn Tiên, Giới Bài và Triều Ca.
Nội dung:
Những bài viết hoặc chiến báo hay post trong Chiến Báo Thư tại 4rum được chọn đăng tải trên website sẽ được thưởng 500 thẻ quà tặng.