Ai có tài liệu về một trong số những mục này ko? Nếu có, có thể cho e được không? Cám ơn rất nhiều.

1. Nguyễn Thành Việt – Đỗ Kim Bằng, “Nguyên lý thông tin trải phổ CDMA”, NXB Bưu Điện, Hà Nội, 1998.
2. Giáo trình thông tin di động - TS. Trịnh Anh Vũ.
3. Thông tin di động số - PTS. Nguyễn Phạm Anh Dũng.