Lại luận về Cân Cốt của thần tiên, đây là chỉ số quan trọng thể hiện sức mạnh của thần tiên sau này. Cân Cốt càng cao, khả năng nhận được số điểm Tiềm Năng càng nhiều khi thăng cấp cho thần tiên.

Nhưng cũng có thần tiên do tu luyện chưa thành đã vội lên cấp, không nhận được điểm tiềm năng như mong muốn. Khi đó, để hạ cấp thần tiên, nhận lại điểm tiềm năng của cấp độ vừa hạ, có thể sử dụng Cao Cấp Quy Nguyên Đơn.

Ví dụ:
Có thành chủ đã tốn hơn chục vạn lượng mời được danh tiên với Cân Cốt trên 40 về phò trợ. Sau một ngày phái đến Tiên Cảnh, lúc về, danh tiên đã được thăng cấp. Tuy nhiên, trong quá trình tu luyện thần tiên này đã không chuyên tâm, vui thú với các tiên nữ, tuy cấp độ tăng nhưng tinh lực suy yếu, Tiềm Năng chỉ nhận được 1 điểm.

Sử dụng Cao Cấp Quy Nguyên Đơn
Không muốn thần tiên của mình thua kém, thành chủ nọ quyết định ban thưởng Cao Cấp Quy Nguyên Đơn, bồi dưỡng tiên khí, giúp danh tiên kia hạ một cấp, và khi thăng lên nhận lại được 3 điểm tiềm năng, coi như tạm chấp nhận.

Vạn tiên hạ phàm, các thành chủ luôn cần một lượng lớn Cao Cấp Quy Nguyên Đơn. Nhân dịp các thương nhân đưa một lượng lớn hàng từ Tây Vực xa xôi trở về. Quan Thái Thú các ải đã quyết định đại hạ giá tiên đơn

Thời gian: Từ 10h00 5/12/2009 đến 10h00 20/12/2009
Nội dung: Giảm giá các loại tiên đơn sau:
Cao Cấp Quy Nguyên Đơn: 9 Xu (giá cũ 51 Xu)
Quy Nguyên Đơn: 21 Xu (giá cũ 41 Xu)
Nay công cáo cùng các thành chủ nhanh tay tậu đơn ban thưởng cho thần tiên phò trợ. Chúc các thành chủ có được thần tiên mạnh mẽ xứng với thanh danh của bổn thành sau khi tu luyện.