Trong đây bao gồm 150 bài luyện nghe VOA kèm theo các sách:
# 1/picture grammar
2/grammar in use
3/picture vocal
4/say it naturaly
5/writing in bussiness
6/Cách viết thư trong xã giao


Download :

Mã:
http://letitbit.net/download/2900.2a247bad32c8d63e67853e147f/tai_lieu_AV.part19.rar.html
http://letitbit.net/download/6325.6ac6fef2a1ce84a79fa88c2b9d/tai_lieu_AV.part18.rar.html
http://letitbit.net/download/2662.266fae95dfa853dbaeed74a375/tai_lieu_AV.part20.rar.html
http://letitbit.net/download/8268.81ef6215b412b4f18e010a44af/tai_lieu_AV.part17.rar.html
http://letitbit.net/download/1842.13886378d86815aaab3db2a50f/tai_lieu_AV.part16.rar.html
http://letitbit.net/download/0802.0f26fc7f7df75a73fd9bdd0f1d/tai_lieu_AV.part15.rar.html
http://letitbit.net/download/8500.85d72b864e4d4d12ebdd4be9ee/tai_lieu_AV.part13.rar.html
http://letitbit.net/download/9897.9faf5624f39d22d9bb4191b525/tai_lieu_AV.part14.rar.html
http://letitbit.net/download/9682.9a5bdb2404c0ff55de96611b48/tai_lieu_AV.part12.rar.html
http://letitbit.net/download/1145.1a698aad3cf816dbe2105135be/tai_lieu_AV.part14.rar.html
http://letitbit.net/download/1809.1981aa5bad4cabb38f510405a8/tai_lieu_AV.part13.rar.html
http://letitbit.net/download/3376.3a9c3d5e758f956aab3e7f1da4/tai_lieu_AV.part12.rar.html
http://letitbit.net/download/6782.649c54044ebb8fd878e2559df3/tai_lieu_AV.part11.rar.html
http://letitbit.net/download/5108.5bb317c456721532a8e4a0c205/tai_lieu_AV.part10.rar.html
http://letitbit.net/download/1486.16ea4755da048ebca86f34ff6a/tai_lieu_AV.part09.rar.html
http://letitbit.net/download/2285.259229aec9cfdfc948af5dcd96/tai_lieu_AV.part08.rar.html
http://letitbit.net/download/5795.54c0e71ac82c0387dbf858b763/tai_lieu_AV.part07.rar.html
http://letitbit.net/download/8159.8d3cd7e417f0b424c2e445f13c/tai_lieu_AV.part06.rar.html
http://letitbit.net/download/2541.2f0de2e5d8c7a753eca4fd856d/tai_lieu_AV.part04.rar.html
http://letitbit.net/download/7965.72332067ebf54b0326a339adf1/tai_lieu_AV.part05.rar.html
http://letitbit.net/download/4537.4425024c908a998d6bc9003cfe/tai_lieu_AV.part03.rar.html
http://letitbit.net/download/0803.0e70e8489480955fad7bf28e0a/tai_lieu_AV.part01.rar.html
http://letitbit.net/download/1663.146fc131fe43c6f940ca2da433/tai_lieu_AV.part02.rar.html