Em học Giải tích III. Phần pt vi phân và chuỗi thì khá là ổn. Đến phần pt vật lý toán thì rối hết cả lên. Không hiểu gì hết. Cầm sách là muốn ngủ. Mà sắp cuối kì rồi. Bác nào bày em cách để cày môn này với.