Có ai đã từng nghiên cứu về tầng vật lý của đường truyền PLC hoặc vô tuyến không?