Đây đúng là kì tích của sro Việt Nam , thật là **** chưởng

Nguồn : http://forum.conduongtolua.com.vn/t16766729.html