em đang làm project 1 về tách sóng mang sau đó tính vận tốc nhóm sử dụng chương trình viết bằng C. bọn em có 21 file dữ liệu có cấu trúc một file như sau:
2836 -25.00115625 25.00115625 0 OUTPUT_REAL
-1.08480E-005
-1.31156E-005
-1.33975E-005
-1.18615E-005
-7.89370E-006
-8.55654E-007
8.20655E-006
1.65897E-005
2.23270E-005
2.63077E-005
3.13660E-005
3.90686E-005
4.78100E-005
...
Dòng thứ 1, số đầu tiên là số mẫu, số thứ 2 là vị trí đầu tiên zmin=-25µm, số thứ 3 là zmax=25µm, còn hai số sau ko cần quan tâm,
Các dòng tiếp theo là giá trị của trường tại các vị trí z được lấy mẫu.
Tức là từ 1 file dữ liệu ta sẽ vẽ được một đường mà một trục là Ey, một trục là vị trí không gian z (µm), tức là đường biểu diễn cường độ tín hiệu theo không gian (ở đây là hướng z).
Có 21 files dữ liệu, mỗi file tương ứng một tần số (bước sóng) khác nhau. 1.2-1.600... là ứng với bước sóng 1200nm, còn file cuối cùng 1.2-1.620 ứng với bước sóng 1600nm.
Việc đầu tiên là em phải làm là tìm cách đọc file dữ liệu, hiển thị dạng tín hiệu, sau đó tách đường bao để lấy tín hiệu ra

ANH CHỊ NÀO CÓ GÓP Ý NÀO CHO EM DÙ LÀ RẤT NHỎ EM CŨNG XIN VÔ CÙNG CẢM ƠN!