trong java mình đã kết nối JDBC thành công, giờ mình muốn làm 1 form tìm kiếm dữ liệu thì làm thế nào nhỉ, giả sửdữ liệu được nhập từ bàn phím.