moi ng oi có ai biết hoặc có tài liệu gì về hệ điều hành "THE" ko
send cho em voi
hoan_it_cgh@yahoo.com
thanks