Câu 5: (3đ).
Cho một tuyến quang có chiều dài L = 25 Km, với các thông số sau:
- Tốc độ truyền dữ liệu là luồng STM1, mã đường truyền là NRZ.
- Sợi quang SM(9/125mm)
- Sợi quang có suy hao trung bìnha=0.38dB/km tại bước sóng λ=1310nm và a= 0.2dB/km tại buớc sóng λ= 1550 nm.
- Suy hao mối hàn: 0,04dB/mối hàn, trung bình 2km sợi quang ta có một mối hàn
- Hệ số tán sắc chất liệu bằng 3 ps/(nm.km) tại λ= 1310nm và bằng 18ps/(nm.km) tại λ= 1550 nm.
- Nguồn phát quang sử dụng Laser, công suất phát quang là 2mW, độ rộng phổ là 3nm.
- Suy hao phép đầu phát là 10dB và suy hao ghép đầu thu là 8dB.
- Thu quang sử dụng PIN có độ nhạy là -35dBm
- Tuyến quang trên họat động ở bước sóng 1310nm.
a) Tính công suất quang thu được tại điểm cách đầu phát một đoạn 5km.
b) Tuyến quang trên có cần trạm lặp hay không? Giải thích?
c) Tính tốc độ dữ liệu tối đa có thể truyền được trên tuyến quang này.