Có bạn nào biết cách nhập dữ liệu kiểu image trong SQL2000 nhu thế nào không? hướng dẫn cho mình với.