Tốc độ di chuyển

1. Tốc độ quân lính:
* Nếu bạn di chuyển quân đội với thời gian ít hơn 30 phút, bạn có thể tăng tốc độ di chuyển lên đến 20% nhanh hơn.
* Nếu bạn di chuyển quân đội với thời gian nhiều hơn 30 phút, bạn có thể tăng tốc độ di chuyển lên đến 50% nhanh hơn.

2. Tốc độ các loại xe phá thành:
* 20 Coins - mỗi Đẩu Thạch Cơ được tăng cơ hội lớn phá hủy một trong những cấp độ của một tòa nhà của đối phương - 0,07 (0,09 với một Tháp Xa). Mỗi Tiễn Xa được tăng cơ hội lớn phá hủy một trong những cấp độ của một tòa nhà của đối phương - 0,05 (0,07 với một Tháp Xa).
* 50 Coins - mỗi Đẩu Thạch Cơ được tăng cơ hội lớn phá hủy một trong những cấp độ của một tòa nhà của đối phương - 0,09 (0,12 với một Tháp Xa). Mỗi Tiễn Xa được tăng cơ hội lớn phá hủy một trong những cấp độ của một tòa nhà của đối phương - 0,06 (0,08 với một Tháp Xa).
* 70 Coins - mỗi Đẩu Thạch Cơ được tăng cơ hội lớn phá hủy một trong những cấp độ của một tòa nhà của đối phương - 0,12 (0,15 với một Tháp Xa). Mỗi Tiễn Xa được tăng cơ hội lớn phá hủy một trong những cấp độ của một tòa nhà của đối phương - 0,07 (0,09 với một Tháp Xa).

Lưu ý: tối đa của cơ hội phá hủy tối đa là 50%. Cách dễ nhất để đạt được tối đa là sử dụng với 70 Coins, Tháp Xa và 340 Đại Thạch Xa.

Tăng khả năng làm giảm lòng trung thành của nhà Quý tộc.
* 20 Coins - Tăng khả năng làm giảm tối đa lòng trung thành của các cuộc tấn công gây ra từ 2000 lên 2300. Mỗi nhà Quý tộc giảm từ 300-650 trung thành.
* 50 Coins - Tăng khả năng làm giảm tối đa lòng trung thành của các cuộc tấn công gây ra từ 2000 lên 2600. Mỗi nhà Quý tộc giảm từ 350-700 trung thành.
* 70 Coins - Tăng khả năng làm giảm tối đa lòng trung thành của các cuộc tấn công gây ra từ 2000 lên 3000. Mỗi nhà Quý tộc giảm từ 400-700 trung thành.

Lưu ý: Ngay cả khi bạn tăng cường khả năng này với 70 Coins, mỗi nhà Quý tộc của bạn có thể làm giảm 450 lòng trung thành. Điều này cũng có thể xảy ra đối với trận chiến không sử dụng chức năng này. Chỉ có điều chắc chắn là họ sẽ không giảm thấp hơn 400 lòng trung thành, mà là được cộng thêm 100 vào 300 tối thiểu của các cuộc tấn công không tăng khả năng.

Tăng khả năng mang hàng.
* 20coins - tăng 20% khả năng mang tài nguyên hơn bình thường.
* 50 Coins - tăng 50% khả năng mang tài nguyên hơn bình thường
* 70 Coins - tăng 70% khả năng mang tài nguyên hơn bình thường

Lưu ý: Các giao dịch thương mại KHÔNG ĐƯỢC tăng.

Tăng tốc độ di chuyển Thiên lý mã
* 10 Coins - Thiên lý mã tăng 10%.
* 30 Coins - Thiên lý mã tăng 20%.
* 50 Coins - Thiên lý mã tăng 30%.