Theo thông tin không chính thức thì sắp tới sẽ có thêm 1 số dịch vụ sử dụng Gold thuận tiện cho gamer và giúp cho việc lạm phát trong SRO giảm đáng kể.
Có thể là các dịch vụ như :

_ Dịch vụ down level: Bằng gold
_ Dịch vụ đổi tên nhân vật: Bằng gold
_ Dịch vụ đổi tên thú nuôi: Bằng gold
_ Dịch vụ ResetStatpoint: Bằng silk.