các a ơi!Ngành thiềt bị điện-điên tử thì tin hoc nên học nhưng i thì sau này giúp đỡ cho công việc nhiều hơn cả