Em mới học môn cấu trúc dữ liệu mà chẳng hiểu gì cả. Các bác giúp em bài này với. Yêu cầu như sau: " Thiết kế việc quản lý lớp học của Sinh viên một khoa (ví dụ:Công nghệ thông tin) trong một học kỳ. Mỗi sinh viên được đăng ký không quá 5 môn một học kỳ và mỗi lớp học không quá 100 sinh viên. Lập danh sách sinh viên các lớp và cuối học kỳ lập bảng điểm của kỳ đó cho mỗi sinh viên và lập bảng điểm của từng lớp. Để tránh việc trùng lặp dữ liệu, dữ liệu chỉ được lưu trữ bằng các danh sách SinhVien và danh sách các MonHoc với đầy đủ chi tiết. Các danh sách để xử lý dữ liệu tham chiếu đến các danh sách này để truy xuất dữ liệu. Hãy phân tích cấu trúc dữ liệu cần chọn lựa, vẽ ADT và cài đặt chương trình quản lý này(C hoặc C++).