Không nên làm theo Q deche.vn vì sao?
Vì sao ư?
Nếu các bạn làm thì sẽ được thưởng 1 ít , nhưng không đáng kể đúng ko. mà nó bắt xây mấy thứ lúc đầu chả cần đến như nhà lính, lò rèn!
Mình tính ra là dùng tiến đó để nâng cấp các mỏ tài nguyền+ kho và nhà dân còn hơn.Vì lúc đầu có đánh nhau gì đâu mà nâng cấp quân đội và thành trì.Cứ tập trung kinh tế lúc đầu về sau xây nhanh thôi