Chương trình khuyến mãi “Tích lũy tiêu dùng”


Các hiệp khách Tru Tiên thân mến,

Chào mừng bản cập nhật 16 ra mắt, nhằm tạo sự hỗ trợ trong việc tiêu dùng các vật phẩm, VTCz-one thông báo đến toàn thể các hiệp khách chương trình “Tích lũy tiêu dùng” như sau:

1. Thời gian và đối tượng

- Từ 30/6 tới 10/7/2009 dành cho các tài khoản nạp Vgold vào game Tru Tiên tại từng server khác nhau.

2. Mô tả chương trình

- Hỗ trợ Vgold theo từng mức nạp được tích lũy vào cuối chương trình như bảng sau:


- Số tiền hỗ trợ sẽ được thêm vào tài khoản của người chơi vào ngày 11/7 sau khi kết thúc chương trình và tiến hành tổng kết.

Lưu ý: Số Vgold chỉ được tính tích lũy khi bạn thực hiện đủ 2 bước như sau.

Bước 1: Nạp Vgold vào tài khoản

Bước 2: Chuyển tiền vào Game (theo server bạn chơi)

Ví dụ: Nếu bạn chuyển tiền vào server Thiên Gia 1000 Vgold từ ngày 30/6 tới ngày 10/7. Đến ngày 11/7, tài khoản bạn sẽ tăng thêm số vgold là 96 theo cách tính 40 x 2 + 16 = 96 Vgold theo từng mức nạp.VTCz-one