Khi quân tiếp viện được gửi đến một trong những lâu đài của bạn. Sau 24 giờ, nó sẽ bắt đầu sử dụng lương thực trong Lâu đài này -, bạn sẽ phải cung cấp 1 đơn vị thịt cho mỗi đơn vị (1 dân số) của đội quân này vào mỗi giờ. Nếu không đủ, các quân lính này sẽ chết liên tục trong 72 giờ (3 ngày) tiếp theo.

Ví dụ: Nếu có một đội quân tiếp viện với 5000 đơn vị, trong hai ngày đầu tiên 50% các đơn vị sẽ chết và trong ngày thứ ba, 50% lính còn lại sẽ chết theo.
Điều này có nghĩa là trong hai ngày đầu tiên có 2500 đơn vị sẽ chết và trong ngày thứ ba - 2500 đơn vị còn lại cũng sẽ chết. Hay nói cách khác, trong ngày thứ nhất sẽ chết 30% của 5000 đơn vị (1500 đơn vị), trong ngày 2 sẽ chết 20% của 3500 (1000 đơn vị) và trong 3 ngày số còn lại 50% (2500 đơn vị) sẽ cũng chết.

Công thức như sau:
Gọi số đơn vị sẽ chết của từng ngày là
х1 = ngay1, х2 = ngay2, х3 = Day3

х3 = (х1 + х2); х3 = 50% * đơn vị
х2 = 20%;
х1 = 30%;

Cho ngày 1 cho mỗi giờ chết х1 / 24;
Cho ngày 2 cho mỗi giờ chết х2 / 24;
Cho ngày 3 cho mỗi giờ chết х3 / 24;

Các đơn vị sẽ chết theo thứ tự sau: Giáo binh, Kiếm sĩ, Chùy quân, Phủ quân, Cung thủ, Trường cung thủ, Thập tự cung, Thiên lý mã, Kỵ binh, Kỵ sĩ, Cung kỵ binh, Thiết chiến xa, Tiễn xa, Thạch xa, Đẩu thạch cơ, các đơn vị lính đặc biệt, Quý tộc