Mình đang học về OMNet++, bạn nào có tài liệu về các phần này thì gửi cho mình tham khảo với :

1. Trình bày các bước thực hiện mô phỏng sử dụng OMNET++. Trình bày các yêu cầu cần phải làm cho mỗi bước và cách thức thực hiện cho một bài toán thực tế.
2. Cách sử dụng các kiểu đưa ra kết quả trong OMNET++. Cho ví dụ.
3. Các mô hình mô phỏng của OMNET++. Hãy giới thiệu các mô hình này và chỉ ra khi nào cần sử dụng mô hình nào.
4. Trong các mô hình mô phỏng, hãy chạy một ví dụ có sẵn của một mô hình ( kô phải là INET). Chỉ ra các kết quả có thể đạt được khi chạy chương trình mô phỏng này. Đánh giá kết quả.
Định tuyến
1. Xây dựng cấu hình mạng gồm 10 nút có bậc trung bình bằng 2.6. Mỗi lien kết có dung lượng 600Mbps và giả sử có khoảng cách được chọn ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 10.
2. Mạng có 06 yêu cầu kết nối từ một nút nguồn đến một nút đích ( nút nguồn và nút đích được chọn ngẫu nhiên) với băng thông yêu cầu trong khoảng từ 300Mbps đến 500Mbps.
3. Hãy so sánh đường đi được chọn bởi cách định tuyến đường ngắn nhất và cách thực hiện định tuyến cưỡng bức. Cách chọn đường đi ngắn nhất có thỏa mãn điều kiện về mặt băng thông không?.


Mong các bạn giúp đỡ