bạn nào có tài liệu về hệ thống vi ba số SDH cho mình với ,mình đang làm đồ án tốt nghiệp về: Hệ thống Vi ba số SDh và ứng dụng tại việt nam!!!