Giúp Mình với! Có Bạn nào có tài liệu về đề tài: “Nghiên cứu thăm dò khả năng xử lý F- trong nước ngầm bằng đá ong” của sinh viên Nguyễn Thị Thu Thủy lớp Công nghệ Môi trường K47, trường Đại học Bách khoa Hà Nội không? Share với, hay Bạn nào có thông tin về tác giả của đề tài càng tốt! Thanks!!!