dạ sin thưa các bro, đệ đang làm cái tiểu luận, có bro nào biết tài liệu về mấy cái như văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân , slide, bài giảng , khung sườn, dàn bài tiểu luận hay thậm chí tiểu luận ăn liền cũng đc
cho đệ sin với, thank nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!