ai biết bớt chút time chỉ rùm cái:

bây giờ mình muốn lập trình cho cả màn hình trắng tuốt(hoặc đỏ), bao gồm cả taskbar, thanh tiêu đề...đều thành trắng hết....

ai biết giúp với