Mọi người giúp mình mấy bài này cái, em gái mình học cao đẳng, mình lại không học ngành này nên không biết làm

Bài 1: Dùng TASM và ngôn ngữ ASM hiển thị ra màn hình các dòng sau:
 Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
 Ngày sinh: 23-01-1988
 Quê quán: Đan Phượng- Hà Tây
Bài 2: Hiển thị ra màn hình 10 số 0 tại dòng 3 cột 4 trong màn hình
Bài 3: Viết chương trình ASM thực hiện tuần tự các việc sau
 Hập vào 1 số
 Báo số đó chẵn hay lẻ
 Lấy số đó chia cho 10 rồi cộng 12 rồi in kết quả ra màn hình
Bài 4: Viết chương trình ASM nhập vào ngày sinh của bạn, tính tổng ngày sinh + tháng sinh rồi in ra màn hình tại dòng 10 cột 15