MÌnh đang làm đề tài này.Bạn nào có tài liệu thì share cho mình với.Có mô phỏng càng tốt.Địa chỉ mail của mình là chung04dt2@yahoo.com