Được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng CT Chính trị và CT Sinh viên sẽ chịu trách nhiệm làm đầu mối triển khai các công việc cấp Thẻ sinh viên cho sinh viên tất cả các hệ đào tạo trong toàn trường (trừ hệ Tại chức).

Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ T1/2009

Phương thức tiến hành:

1. Đối với SV các khóa chuyên ngành, các chương trình liên kết hệ ĐH, CĐ:

- Nộp đơn xin làm lại Thẻ tại Khoa/Viện.

- Các Khoa/Viện tổng hợp dữ liệu, dán bảng ảnh (theo thứ tự trên danh sách) và nộp lại cho Phòng CT CT và CTSV.

- Các Khoa, Viện nhận lại Thẻ và trả cho sinh viên.

2. Đối với Sinh viên chưa phân ngành:

- Nộp trực tiếp cho các cán bộ quản lý sinh viên tại Phòng CTCT và CTSV.


(Theo dtdh)

//Ai mất thẻ thì làm ngay đi cho nóng