Các bác cho hỏi về cái phân khoa phân ngành với
K53 .
các bác nói rõ ràng cụ thể nhé, VD điểm phân khoa, ngành, cơ hội sau này, ..
thanks.