- Tự chạy đến NPC Thần tải để đổI Hồng Bao
- Tự xắp xếp chồng
- Rung chuông khi báo đầy rương
- Lấy hồng bao bang hội


Download