Trung tâm Đào tạo Thực hành và Chuyển giao Thương mại điện tử là thành viên của Hiệp hội TMĐT Việt Nam VECOM, là đối tác của rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TMĐT. Nhận thấy nhu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực này đang rất cấp thiết, Trung tâm Đào tạo Thực hành và Chuyển giao Thương mại điện tử thông báo chiêu sinh khóa đào tạo KỸ NĂNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP” với nội dung như sau:
CHƯƠNG TRÌNH CẤP CHỨNG CHỈ
“KỸ NĂNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP”
- Tên khoá học: “Kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp”
- Thời gian dự kiến: 150 tiết
- Địa điểm: Trung tâm Thương mại điện tử - Tầng 4 nhà G - Trường Đại học Thương mại
- Mục đích: Giúp sinh viên nắm được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về thương mại điện tử và khai thác hiệu quả các công cụ giúp triển khai hoạt động kinh doanh điện tử trong doanh nghiệp.
- Giáo trình/Tài liệu học tập
1. Bài giảng của giáo viên
2. Một số tài liệu và sách tham khảo về TMĐT
- Giáo viên
1. Các giáo viên khoa Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại
2. Một số doanh nghiệp TMĐT
- Học phí: 800.000VNĐ
- Nội dung chương trình
1. Kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin kinh doanh
1.1 Tìm kiếm thông tin kinh doanh trên Internet (khi giảng tập trung mẹo)
1.2 Khai thác, trao đổi và chia sẻ thông tin
2. Kỹ năng đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin / Kỹ năng marketing trực tuyến
2.1 Sử dụng các phần mềm chống malware
2.2 Cài đặt và cấu hình Firewall
2.3 Mã hóa thông tin và sử dụng Chữ ký điện tử
3. Chia sẻ thông tin
3.1 Sử dụng dịch vụ email, nhắn tin nhanh
3.2 Sử dụng dịch vụ chia sẻ dữ liệu
3.2 Sử dụng dịch vụ hội thảo trực tuyến
4. Kỹ năng xây dựng và triển khai mô hình kinh doanh TMĐT
4.1 Xác định các yếu tố của mô hình kinh doanh TMĐT
4.2 Các bước xây dựng mô hình TMĐT
4.3 Triển khai mô hình kinh doanh TMĐT
5. Kỹ năng xây dựng và thiết kế website
5.1 Các điều kiện cần để xây dựng một website
5.2 Cài đặt một website
5.3 Thiết kế website kinh doanh trực tuyến
5.4 Quảng bá website thông qua các công cụ tìm kiếm và liên kết (SEO)
6. Kỹ năng quản trị website thông tin
6.1 Quản lý menu
6.2 Quản trị nội dung
6.3 Nâng cấp website (module, component)
7. Kiểm tra và đánh giá kết quả cuối khoá
• Đánh giá qua website được xây dựng, bảo vệ trước tiểu ban đánh giá kết quả.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Trung tâm Thương mại điện tử, Trường Đại học Thương Mại, Tầng 4 nhà G
Y/m: evision_vn
Emai: evision.vn@gmail.com
Tel: 046 2905775
Mb: 0974471848