User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Tuổi 20

 1. #1
  Jun
  Guest

  Mặc định

  TU Ổ I HAI M ƯƠ I YÊU D Ấ U
  Hà N ộ i – 2003
  Tu ổ i hai m ươ i yêu d ấ u - Nguy ễ n Huy Thi ệ p 2/107
  CH ƯƠ NG 1
  Ch ẳ ng ai hi ể u cóc khô gì
  H ỏ i tên? R ằ ng bi ể n xanh dâu
  H ỏ i quê? R ằ ng m ộ ng ban đầ u r ấ t xa
  G ọ i tên là m ộ t hai ba
  Đế m là di ệ u t ưở ng, đ o là nghi tâm…
  Bùi Giáng 1
  - Xin l ỗ i, anh không có tâm tr ạ ng t ố t l ắ m.
  - Thì anh có bao gi ờ có tâm tr ạ ng t ố t đ âu!
  Trao đổ i b ạ n bè
  Tôi là Khuê. N ă m nay tôi 20 tu ổ i. Tôi mu ố n nói v ớ i các ng ườ i r ằ ng ch ẳ ng ai hi ể u
  cóc khô gì.
  Ví d ụ nh ư gia đ ình tôi. Tôi có b ố m ẹ và m ộ t th ằ ng anh trai ngu h ế t ch ỗ nói. B ố m ẹ
  tôi không ngu, h ọ ch ỉ là nh ữ ng ông b ố bà m ẹ bình th ườ ng, th ậ m chí thành đạ t
  trong xã h ộ i. Hãy nghe m ẹ tôi nói v ớ i b ố tôi: “Anh ă n đ i, anh ph ả i ă n kh ỏ e vào m ớ i
  đượ c. Anh ă n qu ả tr ứ ng v ị t l ộ n này nhé! U ố ng c ả s ữ a n ữ a”. B ố tôi n ằ m trên đ iv ă ng,
  lim dim m ắ t. Tôi r ấ t ghét cung cách ấ y c ủ a ông. N ế u m ẹ tôi đ i v ắ ng, có khách đế n
  (nh ấ t là khách n ữ ) ông ta tr ở nên nhanh nh ẹ n nh ư m ộ t con báo. Có l ẽ b ố tôi là m ộ t
  ng ườ i r ấ t th ạ o đ àn bà. Tôi đ ã th ấ y nhi ề u cô thút thít khóc khi nói chuy ệ n v ớ i ông.
  Lúc ấ y ông l ạ i v ỗ v ề h ọ v ớ i v ẻ t ừ ng tr ả i: “Không sao… không sao! Đờ i ấ y mà… cu ộ c
  s ố ng là th ế …”. Sau đ ó ông l ấ y ví ra cho h ọ ti ề n, ông giúi vào tay h ọ và v ị khách tr ứ
  danh kia nín b ặ t. Gi ờ i ạ , th ế mà v ớ i tôi ông r ấ t b ủ n x ỉ n. Tôi không có m ộ t đ ôi giày
  nào t ử t ế , còn áo v ớ i qu ầ n thì toàn là th ứ t ầ m t ầ m! T ừ b ả n n ă ng, tôi ng ấ m ng ầ m
  c ă m ghét gia đ ình tôi th ậ m t ệ . S ự t ừ ng tr ả i, hi ể u bi ế t c ủ a b ố tôi… s ự chu đ áo t ậ n
  t ụ y c ủ a m ẹ tôi… s ự lên m ặ t đạ o đứ c khôn ngoan c ủ a th ằ ng anh tôi… T ấ t c ả nh ữ ng
  đ i ề u nh ư th ế khi ế n tôi l ộ n m ử a. Tôi là cái gì ở cái nhà này? Tôi mãi mãi không bao
  gi ờ đượ c nh ư h ọ . Tôi là con gián, là con ki ế n, là con s ố không. Ch ẳ ng ai hi ể u cóc
  khô gì v ề tôi.
  Ch ẳ ng ai hi ể u cóc khô gì! Ví d ụ nh ư ở tr ườ ng h ọ c. Tôi ng ạ c nhiên vì t ạ i sao ng ườ i
  ta l ạ i đ i nh ồ i nhét hàng m ớ ki ế n th ứ c ch ữ ngh ĩ a nh ư th ế vào đầ u b ọ n tr ẻ bao nhiêu
  n ă m tr ờ i? Tôi công nh ậ n nh ữ ng ki ế n th ứ c ti ể u h ọ c là có lý. Nh ữ ng thày cô giáo th ậ t
  ra thày cô giáo! H ọ đ úng là nh ữ ng b ậ c thánh, m ặ c d ầ u các thày cô giáo ti ể u h ọ c ở
  đ âu c ũ ng v ậ y, h ọ đề u có v ẻ nghèo nàn, nh ế ch nhác và b ẩ n th ỉ u. Lên b ậ c trung h ọ c
  và đạ i h ọ c thì toàn b ộ n ề n giáo d ụ c đề u đ áng v ứ t đ i c ả . Ki ế n th ứ c thì r ố i r ắ m, rỗng tuếch, vô b ổ , ch ẳ ng ai hi ể u cóc khô gì. B ọ n giáo s ư đạ i h ọ c ă n di ệ n và vô đạ o đứ c
  nói nh ă ng nói cu ộ i ở trên b ụ c gi ả ng. Chính h ọ c ũ ng ch ẳ ng hi ể u h ọ nói cái gì. N ề n
  giáo d ụ c trung h ọ c và đạ i h ọ c theo tôi là m ộ t n ề n giáo d ụ c ng ụ c tù, kh ủ ng b ố . Nó
  làm cho toàn b ộ thanh niên chúng tôi tr ở nên ki ệ t s ứ c, ấ m ớ , d ở h ơ i ho ặ c để u cáng
  theo m ộ t cách nào đấ y. Nó là m ộ t n ề n giáo d ụ c đ ào t ạ o l ư u manh. T ấ t c ả nh ữ ng
  thanh niên thành đạ t c ủ a n ề n giáo d ụ c đ ó để u là nh ữ ng tên l ư u manh m ộ t tr ă m
  ph ầ n tr ă m, tôi xin th ề nh ư v ậ y!
  Ký ứ c đẹ p đẽ nh ấ t c ủ a tôi v ề nhà tr ườ ng (và c ủ a t ấ t c ả nh ữ ng ai l ươ ng thi ệ n th ự c
  s ự ) – tôi xin th ề nh ư v ậ y, ch ỉ là ở vi ệ c d ạ y đọ c, d ạ y vi ế t, d ạ y c ộ ng tr ừ nhân chia…
  th ấ p thoáng v ớ i m ấ y bóng hình thày cô th ả m h ạ i. Tôi đ ã đọ c ở đ âu đấ y m ộ t bài th ơ
  vi ế t v ề h ọ , câu ch ữ ở trong bài th ơ thì không ra gì nh ư ng tình c ả m c ủ a ng ườ i vi ế t
  khi ế n tôi xúc độ ng:
  Ng ườ i ta ph ả i cám ơ n anh, ng ườ i thày giáo nông thôn
  Anh là ng ườ i khai hóa v ĩ đạ i c ủ a nhân dân tôi
  Đ ây m ớ i là ki ế n th ứ c tinh khi ế t
  Cho dù nó v ừ a thô s ơ , v ừ a sai l ầ m, l ạ i ấ u tr ĩ n ữ a
  Nó là a, b, c
  Ơ i anh giáo làng!
  Anh ph ả i làm vi ệ c v ớ i l ũ ranh con thò lò m ũ i
  Chúng không bi ế t th ế nào là tay ph ả i, tay trái
  Anh s ẽ d ạ y chúng, ph ả i không, s ẽ d ạ y chúng:
  Tay ph ả i thì gi ươ ng cao, còn tay trái đặ t lên trái tim
  Anh s ẽ d ạ y chúng, ph ả i không, s ẽ d ạ y chúng:
  M ẹ thì không bao gi ờ đượ c quên
  Phía tr ướ c là chân lý
  R ấ t có th ể có n ạ n h ồ ng th ủ y
  Mà ngoài trái đấ t là thiên hà
  Ch ữ đầ u tiên là ch ữ a…2
  Tôi c ă m ghét “n ề n giáo d ụ c cao c ấ p”, m ặ c d ầ u tôi đ ang là sinh viên n ă m th ứ hai
  đạ i h ọ c. Tr ừ m ộ t s ố đứ a ở thành th ị (trong đ ó có tôi) còn h ầ u h ế t đề u ở nông thôn
  ra. Chúng đề u nh ư nh ữ ng cô chiêu, c ậ u ấ m. B ọ n này ă n di ệ n, c ố h ọ c đ òi cung cách
  thành ph ố b ằ ng nh ữ ng đồ ng ti ề n còm cõi mà b ố m ẹ chúng t ằ n ti ệ n g ử i ra. Tôi th ấ y
  chúng l ố b ị ch không t ưở ng đượ c. T ấ t c ả s ự ch ă m ch ỉ đ èn sách c ủ a chúng đề u gi ả
  t ạ o, không đứ a nào dám nh ậ n r ằ ng nh ữ ng th ứ ki ế n th ứ c đượ c h ọ c đề u đ áng v ứ t đ i,
  không v ứ t đ i tr ướ c thì r ồ i sau này c ũ ng v ứ t. Tóm l ạ i, ch ẳ ng ra c ứ t chó gì!
  Ch ẳ ng ai hi ể u cóc khô gì! Ví d ụ nh ư khi ta m ở tivi. Ng ườ i ta đ ang truy ề n hình tr ự c
  ti ế p phiên h ọ p Qu ố c h ộ i. Các ngh ị s ĩ ng ủ g ậ t. Ng ườ i ta cãi nhau v ề m ấ y ch ữ trong
  đ i ề u lu ậ t. Lúng túng kinh kh ủ ng. Tôi th ấ y rõ ng ườ i ta lúng túng trong vi ệ c đ i ề u
  hành đấ t n ướ c. Nhân dân đ ang l ầ m l ẫ n th ả m h ạ i, h ọ đặ t ni ề m tin c ủ a h ọ vào m ộ t Tu ổ i hai m ươ i yêu d ấ u - Nguy ễ n Huy Thi ệ p 4/107
  l ũ ng ườ i th ố i tha, d ố t đặ c. Đ áng l ẽ ra ph ả i kín nh ẹ m đ i (cái l ũ ph ườ ng tu ồ ng ấ y) thì
  h ọ l ạ i ch ườ ng m ặ t ra ở trên tivi ch ơ i trò “dân ch ủ ”. Nhân dân không c ầ n dân ch ủ ,
  h ọ c ũ ng ch ẳ ng ư a gì độ c tài, ai cai tr ị c ũ ng th ế thôi nh ư ng đ i ề u c ơ b ả n là h ọ đượ c
  s ố ng yên ổ n, no ấ m.
  Ch ẳ ng ai hi ể u cóc khô gì! Tôi mu ố n gào toáng lên nh ư v ậ y. Th ờ i c ủ a tôi đ ang s ố ng
  là th ờ i chó má. Tin tôi đ i, m ộ t tr ă m ph ầ n tr ă m là nh ư th ế đấ y!

 2. #2
  Jun
  Guest

  Mặc định

  CH ƯƠ NG 2
  B ạ n bè
  “Khi b ạ n tôi ch ộ t m ắ t, tôi ngó h ọ ngang m ặ t”
  Joubert 3
  Tôi g ầ n nh ư không có b ạ n bè nào ở đạ i h ọ c. Tôi không ư a gì cái l ũ nhà quê h ọ c
  làm sang ấ y. Không có đứ a nào ra h ồ n. Tôi thích b ọ n b ạ n ở ph ổ thông h ơ n. Nói cho
  cùng, b ọ n b ạ n ở ph ổ thông c ũ ng ch ẳ ng ra gì nh ư ng t ấ t c ả chúng đề u ở thành ph ố
  nên chúng đỡ t ẩ m h ơ n. H ồ i h ọ c ph ổ thông, tôi h ọ c ở m ộ t tr ườ ng t ư , t ứ c là m ộ t
  tr ườ ng dân l ậ p. Hi ệ u tr ưở ng nhà tr ườ ng là m ộ t tay đạ i tá pháo binh v ề h ư u, hoàn
  toàn ch ẳ ng hi ể u quái gì v ề giáo d ụ c nh ư ng khôn ranh kinh kh ủ ng. Khi n ề n kinh t ế
  th ị tr ườ ng m ở ra, tay c ự u pháo th ủ ch ớ p l ấ y th ờ i c ơ đứ ng ra xin phép m ở tr ườ ng
  r ồ i thuê giáo viên đế n d ạ y. Bà v ợ ông ta làm th ủ qu ỹ , cô con gái gi ữ chân giáo v ụ
  đ i ề u ph ố i các gi ờ lên l ớ p. Tr ườ ng tôi mang tên m ộ t v ị danh nhân trong l ị ch s ử mà
  c ả thày l ẫ n trò đề u ch ẳ ng hi ể u thân th ế s ự nghi ệ p v ị ấ y ra sao. Quan đ i ể m “b ắ n
  c ầ u v ồ ng” c ủ a tay c ự u pháo th ủ khá gi ả n d ị : “Tr ẻ con nhìn chung không có tr ẻ con
  h ư , nguyên t ắ c giáo d ụ c t ố i cao là tha b ổ ng”. T ấ t c ả h ọ c sinh c ứ đ óng đủ ti ề n h ọ c
  phí là có th ể đế n l ớ p. Ở l ớ p 10, l ớ p 11 l ũ h ọ c sinh chúng tôi ph ả i ng ồ i lèn vào nhau
  vì đ ông không th ể t ả , l ớ p 11H chúng tôi s ĩ s ố có t ớ i 72 đứ a, cô giáo ch ủ nhi ệ m
  không th ể bi ế t đứ a nào vào đứ a nào, s ự cai tr ị c ủ a cô hoàn toàn trông c ậ y vào con
  bé l ớ p tr ưở ng, nó ph ả i “ch ấ m công” t ừ ng bu ổ i lên l ớ p c ủ a chúng tôi để bi ế t đứ a
  nào h ọ c, đứ a nào không. V ớ i con bé này thì chúng tôi b ắ t n ạ t nó d ễ ợ t. Đế n l ớ p 12,
  tay đạ i tá hi ệ u tr ưở ng độ c tài nh ư ng ranh mãnh th ườ ng làm m ộ t đợ t thanh l ọ c h ọ c
  sinh r ấ t nghiêm kh ắ c: t ấ t c ả nh ữ ng đứ a nào không có kh ả n ă ng thi đỗ t ố t nghi ệ p
  ph ổ thông trung h ọ c đề u ph ả i chuy ể n sang tr ườ ng khác không có m ộ t hai gì c ả . S ố
  l ượ ng h ọ c sinh v ơ i đ i m ộ t n ử a. Nh ữ ng giáo viên d ạ y l ớ p 12 đề u là nh ữ ng “hi ệ p s ĩ
  thánh chi ế n” t ứ c là nh ữ ng tay luy ệ n thi chuyên nghi ệ p không chê vào đ âu đượ c.
  H ọ c sinh b ị v ầ n nh ư v ầ n gà ch ọ i. K ế t qu ả k ỳ thi t ố t nghi ệ p ph ổ thông trung h ọ c ở
  tr ườ ng chúng tôi vì th ế n ă m nào c ũ ng vào lo ạ i nh ấ t thành ph ố , g ầ n nh ư n ă m nào
  c ũ ng là m ộ t tr ă m ph ầ n tr ă m t ố t nghi ệ p.
  B ọ n b ạ n ở l ớ p 12 c ủ a tôi nhìn chung đề u là con nhà khá gi ả . Tôi công nh ậ n trong
  b ọ n chúng có nh ữ ng đứ a th ậ t xu ấ t s ắ c, thí d ụ nh ư con Dung c ậ n, th ằ ng Th ắ ng béo
  hay con Huy ề n m ờ . Con Dung c ậ n là con m ộ t ông giám đố c ở d ướ i Qu ả ng Ninh,
  ông này mua nhà trên Hà N ộ i, thuê gia s ư d ạ y riêng cho nó. Nó nói ti ế ng Anh lau
  láu, s ử d ụ ng máy vi tính thì h ế t chê. Th ằ ng Th ắ ng béo th ự c s ự là m ộ t thiên tài, có
  l ẽ vì nó có gene di truy ề n: c ả b ố m ẹ nó đề u là bác h ọ c. Nó làm toán c ứ nh ư ng ườ i Tu ổ i hai m ươ i yêu d ấ u - Nguy ễ n Huy Thi ệ p 6/107
  ta ă n k ẹ o. Ch ỉ s ố I.Q c ủ a nó có l ẽ ph ả i cao nh ấ t n ướ c. Con Huy ề n m ờ là con nhà
  Kitô giáo, nó ngoan đạ o kinh kh ủ ng, nó h ọ c gi ỏ i có l ẽ vì Chúa giúp nó.
  Tôi là tr ườ ng h ợ p ngo ạ i l ệ . Nói tr ắ ng ph ớ ra, tôi ch ẳ ng có “ki ế n th ứ c” quái gì, tôi
  không th ể phân bi ệ t th ế nào là sin v ớ i cosin, tôi không bi ế t cách vi ế t m ộ t bài v ă n
  chính lu ậ n ra sao. Ti ế ng Anh tôi d ố t kinh ng ườ i. C ả đị a lý n ữ a, tôi c ứ t ưở ng S ơ n La
  là m ộ t t ỉ nh ở Nam B ộ . Tôi c ũ ng không hi ể u t ạ i sao tôi l ạ i h ọ c h ế t đượ c ph ổ thông
  trung h ọ c, r ồ i thi t ố t nghi ệ p lo ạ i ư u h ẳ n hoi, sau đ ó l ạ i vào đạ i h ọ c. Công nh ậ n r ằ ng
  b ố m ẹ tôi có “phù phép” cho h ậ u tr ườ ng vi ệ c h ọ c c ủ a tôi nh ư ng s ự “phù phép” ấ y
  nào có ra gì. B ố tôi là ng ườ i r ấ t nghiêm kh ắ c, ông r ấ t ng ạ i đế n nhà các thày cô
  giáo. B ố tôi là m ộ t nhà v ă n danh ti ế ng, có th ờ i ông t ừ ng là th ầ n t ượ ng c ủ a b ọ n tr ẻ .
  Ông luôn bi ế t gi ữ gìn danh ti ế ng c ủ a mình, tôi luôn t ự hào và bi ế t ơ n vì ông ch ư a
  t ừ ng h ạ mình tr ướ c ai. Nói nh ư th ế không có ngh ĩ a là tôi không oán ông, vi ệ c nào
  ph ả i ra vi ệ c ấ y. Quà c ủ a b ố tôi cho các thày cô giáo th ườ ng ch ỉ là m ộ t cu ố n sách do
  ông vi ế t, khi cho sách bao gi ờ ông c ũ ng nói r ằ ng: “Trong cu ố n sách này có truy ệ n
  đọ c đượ c, có truy ệ n không đọ c đượ c”. Còn m ẹ tôi, v ớ i thói b ủ n x ỉ n c ổ truy ề n c ủ a
  đ àn bà, quà cáp cho các thày cô giáo th ườ ng ch ỉ là m ộ t cân táo Trung Qu ố c ho ặ c
  m ộ t h ộ p k ẹ o chocolate mua ở ngoài ch ợ . Ấ y th ế mà m ẹ tôi luôn b ả o r ằ ng: “H ộ p k ẹ o
  chocolate này ch ồ ng em mang ở M ỹ v ề ”. Th ậ t ch ế t c ườ i, m ẹ tôi th ậ t hài h ướ c t ừ
  trong b ả n ch ấ t, m ẹ tôi c ứ t ưở ng thiên h ạ không ă n chocolate bao gi ờ , m ẹ tôi c ứ
  t ưở ng ng ườ i ta không bi ế t đọ c ch ữ n ữ a. Ôi m ẹ ôi! Chocolate v ớ i ch ẳ ng chocolate,
  tôi th ậ t ng ượ ng ch ế t đ i đượ c. Chocolate b ố tôi mang ở M ỹ v ề thì tôi đ ã x ơ i t ừ h ồ i
  tám hoánh. Ở nhà tôi, t ấ t c ả nh ữ ng th ứ gì ngon lành nh ấ t tôi đề u chén ráo, chén
  s ạ ch. Ấ y th ế mà có chocolate mang ở M ỹ v ề để t ặ ng thiên h ạ thì có n ự c c ườ i hay
  không?
  Trong s ố b ọ n b ạ n h ọ c l ớ p 12 cùng tôi thì s ố đỗ vào đạ i h ọ c để đượ c h ưở ng th ụ
  “n ề n giáo d ụ c cao c ấ p” ch ỉ có vài ng ườ i. Đ a s ố ở nhà ho ặ c đ i h ọ c m ộ t ngh ề v ớ v ẩ n
  nào đấ y. Đ a s ố ở nhà đề u là con gái, có đứ a l ấ y ch ồ ng và đẻ con ngay. Thôi th ế
  c ũ ng đượ c, nh ữ ng n ụ hoa h ồ ng n ở s ớ m ấ y, đằ ng nào thì s ố ph ậ n chúng c ũ ng là
  sinh n ở , duy trì nòi gi ố ng, ch ẳ ng tr ướ c thì sau. Hai m ươ i tu ổ i tôi đ ã ph ả i đ i d ự t ớ i
  ba đ ám c ướ i. Khi tr ở thành cô dâu, b ọ n con gái tr ở nên già kinh kh ủ ng, chúng tr ở
  thành ti ti ệ n, chúng luôn có v ẻ v ớ b ở ho ặ c “ă n ch ắ c m ặ c b ề n”, chúng còn ra v ẻ đ àn
  ch ị v ớ i tôi. Tôi r ấ t ghét nh ữ ng đ ám c ướ i c ủ a chúng. Tôi thích nh ữ ng thi ế u n ữ m ặ c
  qu ầ n jeans h ơ n là nh ữ ng bà c ụ non m ặ c váy c ướ i. C ứ hình dung ra hai cái đ ùi lõa l ồ
  đằ ng sau l ớ p v ả i voan tr ắ ng kia mà t ở m l ợ m. Tôi mu ố n nh ổ to ẹ t vào th ứ h ạ nh phúc
  ấ y.
  Trong s ố b ạ n h ọ c ph ổ thông c ủ a tôi có th ằ ng Thanh nh ạ n là th ằ ng đ áng k ể . G ọ i là
  Thanh nh ạ n là l ấ y tích “lãng t ử Y ế n Thanh” trong phim Th ủ y H ử 4 c ủ a Tàu. Y ế n và
  nh ạ n đề u cùng là m ộ t lo ạ i chim t ươ ng t ự nh ư nhau. Thú th ự c, tôi không th ể phân
  bi ệ t đượ c chúng, th ậ m chi tôi còn ch ư a nhìn th ấ y chúng bao gi ờ . Tôi ch ỉ bi ế t r ằ ng
  dãi c ủ a con chim y ế n đượ c ch ế bi ế n thành m ộ t món ă n r ấ t đắ t ti ề n.
  Nhà th ằ ng Thanh nh ạ n là nhà c ầ m đồ . Nhà nó c ầ m đủ th ứ , t ừ xe máy xe đạ p cho
  đế n gi ấ y t ờ nhà c ử a. Có l ẽ ch ỉ tr ừ qu ầ n lót c ủ a ng ườ i ta là nhà nó không c ầ m. B ố
  nó là m ộ t đạ i úy công an b ị “tu ộ t xích” t ứ c là b ị đ u ổ i kh ỏ i ngành. B ố nó b ỏ m ẹ nó
  l ấ y v ợ hai là m ộ t má mì chuyên ngh ề ch ứ a gái. S ố ng v ớ i dì gh ẻ , th ằ ng Thanh nh ạ n
  không ph ả i là m ộ t th ằ ng quý t ử gì. Nó hi ể u đờ i r ấ t s ớ m, đươ ng nhiên ch ữ “hi ể u
  đờ i” ở đ ây có ngh ĩ a là nó t ự ph ả i lo cho thân xác nó. Ông b ố nó cho nó hoàn toàn
  t ự do.
  Th ằ ng Thanh nh ạ n thi tr ượ t đạ i h ọ c, nó ch ỉ láng cháng ở nhà ch ờ m ộ t c ơ h ộ i ti ế n
  thân t ố t h ơ n. Nó nói v ớ i tôi r ằ ng b ố nó đ ang có m ộ t “k ế ho ạ ch t ươ ng lai” cho nó.
  Tôi c ườ i vào m ũ i cái “k ế ho ạ ch t ươ ng lai” ấ y, b ố nó thì t ươ ng lai gì! B ố nó luôn
  mi ệ ng nói t ụ c, ai c ũ ng g ọ i là th ằ ng, k ể c ả th ủ t ướ ng chính ph ủ . Th ằ ng Thanh nh ạ n
  r ấ t t ự hào vì b ố nó quen nhi ề u tay anh ch ị trong “xã h ộ i đ en”. Bu ổ i sáng, b ố nó
  th ườ ng ă n sáng và u ố ng cà phê ở ngõ Hàng Hành. Tôi để ý th ấ y nhi ề u ng ườ i t ỏ ra
  kính tr ọ ng b ố nó, h ọ th ườ ng g ọ i b ố nó là “đạ i ca”.
  Th ằ ng Thanh nh ạ n quen bi ế t nhi ề u vô k ể . Ch ỗ nào nó c ũ ng có ng ườ i quen: nhà
  hàng, quán xá, công s ở , b ệ nh vi ệ n… Ch ỗ nào nó c ũ ng có th ể c ắ m đượ c, t ứ c là có
  th ể n ợ ti ề n đượ c. Đ i v ớ i nó thì không s ợ gì b ị đ ói… V ớ i nó ngày nào c ũ ng có party!

 3. #3
  Jun
  Guest

  Mặc định

  CH ƯƠ NG 3
  Bu ổ i sáng yên t ĩ nh
  V ừ a bình minh b ạ n hãy t ự nói tr ướ c h ế t: tôi s ẽ g ặ p m ộ t tên già hàm,
  m ộ t tên vô ân, m ộ t tên d ị h ợ m, m ộ t tên l ư u manh, m ộ t tên ganh t ị , m ộ t
  đứ a ích k ỷ .
  Marc – Aurèle 5
  Bu ổ i sáng tôi th ườ ng d ạ y mu ộ n vì tôi th ườ ng th ứ c khuya xem ch ươ ng trình bóng đ á
  trên tivi . Ch ươ ng trình này th ườ ng b ắ t đầ u vào kho ả ng 11 gi ờ đ êm. Nh ữ ng tr ậ n
  Champions League phát tr ự c ti ế p th ườ ng vào kho ả ng g ầ n 2 gi ờ sáng. Tôi khoái
  bóng đ á kinh kh ủ ng, tôi r ấ t hâm m ộ các câu l ạ c b ộ Real Madrid và Manchester
  United. Đ ây th ự c s ự là bóng đ á c ủ a b ọ n nhà giàu. Đế n n ằ m m ơ tôi c ũ ng ch ẳ ng bao
  gi ờ ngh ĩ ở n ướ c mình có th ể h ố t b ạ c vì m ộ t trò ch ơ i nh ư th ế .
  Kho ả ng 5 gi ờ sáng, m ẹ tôi th ườ ng d ự ng tôi d ậ y b ằ ng m ộ t câu h ỏ i h ế t s ứ c khó ch ị u:
  “Sáng nay con ă n ph ở hay ă n bánh cu ố n?” C ũ ng có th ể là xôi, là c ơ m rang hay th ứ
  kh ỉ gió gì t ọ ng vào b ụ ng. Đố i v ớ i tôi, ă n sáng là m ộ t ngh ĩ a v ụ r ồ i đế n m ộ t lúc nào
  đấ y nó thành k ẻ thù, thành m ộ t ứ c ch ế tình c ả m kh ổ ả i. C ứ hình dung m ẹ tôi ph ả i
  d ậ y s ớ m hì h ụ c n ấ u ă n cho tôi là tôi không sao nu ố t trôi. V ớ i tôi thì ă n th ứ gì ch ẳ ng
  đượ c v ậ y sao m ẹ tôi l ạ i c ứ đ i h ỏ i l ă ng nh ă ng nh ư th ế ? Tôi r ấ t b ự c mình và thà nh ị n
  quách cho xong. Nhi ề u l ầ n tôi đ ã nh ị n quách dù cho m ẹ tôi đ ã k ỳ công n ấ u h ế t
  món này đế n món khác.
  Nh ữ ng hôm không có gi ờ h ọ c bu ổ i sáng thì tôi th ườ ng ng ủ t ớ i 9 gi ờ sáng. Tôi n ằ m
  trên gi ườ ng xem tivi ho ặ c đọ c m ộ t t ờ t ạ p chí gì đ ó v ề h ọ c sinh, sinh viên hay bóng
  đ á. Nh ữ ng t ạ p chí v ề h ọ c sinh, sinh viên th ườ ng r ấ t dâm đ ãng và để u gi ả . Đầ y r ẫ y
  nh ữ ng qu ả ng cáo v ề b ă ng v ệ sinh Kotex Softina và trò g ỡ r ố i tình c ả m. Tôi đ ã h ọ c
  đượ c vô kh ố i “ki ế n th ứ c” ở đ ó, thí d ụ ng ườ i Ai C ậ p c ổ đạ i đ ã dùng bao cao su t ừ
  th ế k ỷ XIII tr ướ c Công nguyên, cách đ ây kho ả ng 3300 n ă m. Nh ữ ng chi ế c bao cao
  su đượ c làm b ằ ng bóng đ ái ho ặ c ru ộ t c ủ a độ ng v ậ t có bôi d ầ u. Ng ườ i ta còn dùng
  gi ấ y làm t ừ nh ữ ng cây s ậ y b ọ c bên ngoài “cái ấ y”. Vào th ờ i vua Anh Charles đệ nh ị ,
  bá t ướ c Condom sáng ch ế ra m ộ t cái bao có bôi d ầ u làm b ằ ng ru ộ t c ừ u, th ậ m chí
  còn th ắ t cho nó m ộ t cái n ơ đỏ để cho lãng m ạ n. Đạ i để nh ư th ế .
  Th ỉ nh tho ả ng tôi c ũ ng ch ơ i trò tr ắ c nghi ệ m mà t ờ t ạ p chí g ợ i ý ki ể u nh ư : “ B ạ n có
  ph ả i là ng ườ i có tình c ả m l ă ng nh ă ng không” hay “ B ạ n t ự tin đế n đ âu khi đ i d ự
  party” v...v... Nhìn chung, v ớ i nh ữ ng tr ắ c nghi ệ m nh ư th ế thì tôi bao gi ờ c ũ ng là
  m ộ t ng ườ i hoàn h ả o.
  Th ườ ng thì sau khi v ệ sinh cá nhân xong, tôi ng ồ i ă n sáng nh ư m ộ t ân hu ệ tình
  c ả m đố i v ớ i m ẹ tôi r ồ i phóng xe máy ra đườ ng. Xe máy c ủ a tôi bao gi ờ c ũ ng đầ y
  x ă ng và s ạ ch bóng. Nói gì thì nói, b ố tôi và th ằ ng anh trai ngu xu ẩ n c ủ a tôi đề u là
  nh ữ ng ng ườ i r ấ t coi tr ọ ng đồ đạ c trong nhà. V ớ i h ọ - nh ữ ng ng ườ i đ àn ông chân
  chính ấ y – thì đồ v ậ t trong nhà là m ộ t ph ầ n đờ i c ủ a h ọ , có khi là m ộ t ph ầ n đờ i có ý
  ngh ĩ a nh ấ t c ũ ng nên.
  Ra đườ ng, tôi l ượ n xe máy m ộ t vòng qua nh ữ ng ph ố chính r ồ i đế n tr ườ ng h ọ c.
  Hôm nay, chúng tôi ph ả i lên h ộ i tr ườ ng để h ọ c chính tr ị . Báo cáo viên là m ộ t ông
  già ở tr ườ ng Đả ng cao c ấ p 6 . B ố tôi ch ơ i v ớ i ông này. Hai ng ườ i đ ã t ừ ng t ặ ng sách
  cho nhau. Đấ y là m ộ t trò h ủ b ạ i c ủ a đ ám “th ượ ng l ư u trí th ứ c”. V ị giáo s ư tr ườ ng
  Đả ng trông h ệ t nh ư m ộ t con ba ba, ngang tàng và kh ỏ e kinh kh ủ ng. Đứ ng trên b ụ c
  gi ả ng, giáo s ư nói oang oang v ề các chính sách đố i n ộ i, đố i ngo ạ i c ủ a nhà n ướ c.
  Tôi l ờ m ờ hi ể u r ằ ng Vi ệ t Nam là m ộ t n ướ c đ ang phát tri ể n s ẵ n sàng hòa nh ậ p cùng
  th ế gi ớ i. B ổ n ph ậ n c ủ a thanh niên là ph ả i th ế này, th ế n ọ ... Giáo s ư nói đế n nh ữ ng
  anh T ư , anh Sáu gì đ ó nh ư ng ầ m thông báo quan h ệ riêng c ủ a ông ta v ớ i các nhà
  lãnh đạ o c ấ p cao c ủ a nhà n ướ c. Càng nghe, thú th ự c là b ả n thân tôi càng th ấ y ù ù
  càng c ạ c. B ọ n sinh viên đề u nh ư th ế h ế t nh ư ng t ấ t c ả đề u gi ả v ờ nh ư nghiêm túc
  l ắ m. Đế n gi ờ gi ả i lao, t ấ t c ả ồ n ào, ồ lên nh ư v ừ a thoát n ạ n tra t ấ n, các g ươ ng m ặ t
  giãn ra sung s ướ ng. Tôi tìm g ặ p con Liên lùn l ớ p tr ưở ng, nó có nhi ệ m v ụ ghi tên
  nh ữ ng đứ a đ i h ọ c chính tr ị vào m ộ t quy ể n s ổ đ i ể m danh. Con bé này r ấ t nguyên
  t ắ c, nó đ úng là m ộ t “qu ả n giáo” b ẩ m sinh, thâm tâm tôi r ấ t s ợ nó. Nó là m ộ t đứ a
  không th ể mua chu ộ c đượ c. B ạ n bè trong l ớ p g ọ i nó là “bà Thatcher” (g ọ i theo tên
  c ủ a c ự u th ủ t ướ ng n ướ c Anh).
  Con Liên lùn b ả o tôi:
  - Tháng này mày đ ã b ỏ h ọ c b ố n bu ổ i.
  Tôi cãi nhau v ớ i nó, r ằ ng nó ghi nh ầ m, r ằ ng nó không có l ươ ng tâm... Nó b ả o tôi
  r ằ ng tôi ch ỉ ch ườ ng m ặ t ra để đ i ể m danh sau đ ó l ạ i chu ồ n v ề . Th ự c t ế là nó nói
  đ úng nh ư ng tôi c ố cãi cho đượ c. Cãi chày cãi c ố i là ngh ề c ủ a tôi nh ư ng v ớ i th ứ m ặ t
  s ắ t này thì vô ph ươ ng. Cu ố i cùng tôi đ ành ph ả i ch ị u.
  Tôi r ấ t h ậ m h ự c vì không thành công v ớ i con Liên lùn. Tôi b ỏ vào c ă ntin c ủ a ký túc
  xá để chén m ộ t bát mì tôm. Chúng tôi v ẫ n g ọ i bà B ằ ng bán hàng ở đ ây là u. Đ ây là
  ti ế ng thân m ậ t g ọ i m ẹ ở vùng nông thôn đồ ng b ằ ng B ắ c b ộ . Bà B ằ ng có v ẻ r ấ t
  thích nh ư th ế . Tôi h ỏ i th ă m con gái c ủ a u, m ộ t con bé x ấ u kinh ng ườ i mà l ạ i còn
  hôi nách n ữ a. Bà B ằ ng có v ẻ thích chí:
  - Con Lan nó đ ang đ i h ọ c. Th ế c ậ u bi ế t nó à?
  Tôi c ườ i:
  - Con gái c ủ a u n ổ i ti ế ng kh ắ p tr ườ ng ai mà không bi ế t. Con ch ấ m con gái c ủ a
  u đ i ể m 9,5 c ơ đấ y.
  Bà B ằ ng c ườ i h ể h ả và th ưở ng cho tôi m ộ t c ặ p chân gà. Món này th ậ t khoái kh ẩ u
  nh ư ng lúc này tôi ch ẳ ng có b ụ ng d ạ nào để ng ồ i nhâm nhi món ă n khoái kh ẩ u ấ y.
  Con Liên lùn ch ấ m tôi b ố n bu ổ i b ỏ h ọ c tháng này là tôi nguy to! C ộ ng v ớ i nh ữ ng
  bu ổ i b ỏ h ọ c c ủ a nh ữ ng tháng tr ướ c thì t ổ ng s ố bu ổ i b ỏ h ọ c c ủ a tôi lên t ớ i h ơ n m ườ i
  l ă m bu ổ i, đ ã quá s ố bu ổ i nhà tr ườ ng quy đị nh cho nh ữ ng k ỳ thi h ọ c k ỳ ! Thôi m ặ c
  k ệ ! Makeno 7 ! N ế u c ầ n thì tôi đ úp l ạ i m ộ t n ă m là cùng ch ứ gì.
  Th ằ ng Thanh nh ạ n đ i xe máy vào t ậ n trong tr ườ ng tìm tôi. Nó đ i m ộ t chi ế c xe máy
  F.X r ấ t oách, ch ắ c là chi ế c xe c ầ m đồ . Nó r ủ tôi đ i ch ơ i công viên n ướ c để ng ắ m gái
  đẹ p. H ấ p d ẫ n kinh ng ườ i! Tôi ch ư a đ i ch ơ i công viên n ướ c bao gi ờ . Vé vào c ử a r ấ t
  đắ t. L ờ i m ờ i c ủ a nó h ấ p d ẫ n t ớ i m ứ c tôi quy ế t đị nh b ỏ d ở bu ổ i h ọ c chính tr ị , m ặ c k ệ
  v ị giáo s ư ba ba ngang tàng v ớ i nh ữ ng l ờ i gi ả ng gi ả i đ anh thép c ủ a ông ta!

 4. #4
  Jun
  Guest

  Mặc định

  CH ƯƠ NG 4
  Gi ả i trí bình dân
  - Vui! Vui! Khóc vì vui!
  Pascan 8
  Th ằ ng Thanh nh ạ n và tôi g ử i xe máy r ồ i mua vé vào công viên n ướ c. Giá vé là n ă m
  ch ụ c nghìn, đ úng là chém c ổ ng ườ i ta. Tôi không có qu ầ n t ắ m nên th ằ ng Thanh
  nh ạ n ph ả i mua cho tôi m ộ t cái qu ầ n t ắ m ba m ươ i nh ă m nghìn. Ở đ ây c ũ ng có d ị ch
  v ụ cho thuê qu ầ n áo t ắ m nh ư ng tôi r ấ t kinh nh ữ ng chuy ệ n chung ch ạ . Tôi không
  th ể hi ể u t ạ i sao ng ườ i ta có th ể m ặ c chung qu ầ n lót. Dù có các vàng tôi c ũ ng
  không bao gi ờ làm chuy ệ n ấ y. Th ự c ra tôi c ũ ng không ph ả i là th ằ ng s ạ ch s ẽ gì cho
  cam, khi c ầ n thi ế t tôi c ũ ng có th ể không t ắ m r ử a gì hàng tu ầ n l ễ li ề n nh ư ng m ặ c
  chung qu ầ n lót thì đấ y l ạ i là chuy ệ n khác.
  Công viên n ướ c có khá đ ông ng ườ i. Tôi và th ằ ng Thanh nh ạ n ch ơ i trò tr ượ t c ầ u
  n ướ c. Đ úng là c ả m giác m ạ nh th ậ t! T ừ bé đế n gi ờ tôi ch ư a ch ơ i trò này bao gi ờ nên
  tôi r ấ t khoái. Chúng tôi ch ơ i trò ch ơ i này m ệ t l ử c ả ng ườ i sau đ ó sang ngâm mình ở
  b ể t ạ o sóng. Con gái khá nhi ề u nh ư ng đẹ p thì không th ể g ọ i là đẹ p đượ c. T ấ t c ả
  b ọ n con gái đề u c ố ra v ẻ t ự nhiên khi m ặ c qu ầ n áo b ơ i ướ t đẫ m dán ch ặ t vào
  ng ườ i. Chúng làm nh ư chúng “lõi đờ i” l ắ m và vi ệ c chúng đế n ch ơ i công viên n ướ c là
  vi ệ c “v ặ t”, tu ầ n nào chúng nó ch ẳ ng đế n đ ây vài l ầ n. Tôi bi ế t t ỏ ng r ằ ng h ầ u h ế t
  chúng nó đề u đế n đ ây l ầ n đầ u gi ố ng nh ư tôi, th ậ m chí có th ể là l ầ n duy nh ấ t trong
  cu ộ c đờ i chúng c ũ ng nên. V ớ i đ ám con gái c ủ a các gia đ ình bình dân thì các trò
  ch ơ i ở đ ây t ố n kém quá. V ớ i b ọ n nhà giàu (chúng tôi v ẫ n g ọ i b ọ n này là b ọ n kh ệ )
  thì chúng s ẽ hãi s ợ cái th ứ n ướ c hôi th ố i đượ c b ơ m hóa ch ấ t này. B ọ n con gái, để
  bu ộ c chúng c ở i b ỏ áo qu ầ n ngoài ra mà lõa l ồ l ượ n đ i l ượ n l ạ i ở trong đ ám đ ông
  ng ườ i không ph ả i là d ễ , dù cho chúng có thích đ i ề u ấ y đế n m ấ y đ i n ữ a. T ấ t c ả b ọ n
  con gái mà ng ườ i ta có th ể nhìn lâu đượ c đề u kè kè “v ệ s ĩ ” bên mình: ho ặ c là b ố
  m ẹ , anh trai, ng ườ i yêu ho ặ c b ạ n bè c ủ a chúng. R ấ t ít có nh ữ ng đứ a có c ặ p đ ùi
  đẹ p. Tôi chúa ghét b ọ n con gái chân ng ắ n l ư ng dài, ng ự c l ạ i lép k ẹ p. Th ằ ng anh
  trai ngu xu ẩ n c ủ a tôi v ố n là h ọ a s ĩ đ iêu kh ắ c, h ắ n r ấ t sành gái, h ắ n đ ã t ừ ng ch ỉ cho
  tôi bi ế t đ âu là t ướ ng m ạ o c ủ a các cô gái thu ộ c d ạ ng “m ệ nh ph ụ phu nhân” ho ặ c
  “th ị tì”. N ế u theo cách phân lo ạ i c ủ a h ắ n thì ở đ ây ch ẳ ng có ai là “m ệ nh ph ụ phu
  nhân” c ả .
  Nh ữ ng ng ườ i đ àn bà s ồ n s ồ n đứ ng tu ổ i có khá nhi ề u và tôi ph ả i nh ắ m t ị t m ắ t tr ướ c
  nh ữ ng mâm th ị t x ồ x ề đ ó. Th ậ t là t ở m l ợ m. H ọ m ặ c nh ữ ng chi ế c áo t ắ m li ề n qu ầ n
  bó sát vào ng ườ i, bên ngoài l ạ i lòe xòe nh ữ ng di ề m v ả i để che mông đ ít. M ấ y ông ch ồ ng b ụ ng ph ệ m ặ c qu ầ n b ơ i lim dim m ắ t ng ắ m b ọ n gái tr ẻ đ i qua. Th ậ t là kinh
  t ở m không sao t ưở ng đượ c!
  Th ằ ng Thanh nh ạ n ch ỉ cho tôi di ễ n viên đ i ệ n ả nh V ũ Quang Nam. Tay này đẹ p trai
  v ẫ n đ óng nh ữ ng vai ph ả n di ệ n trong nh ữ ng phim v ề c ả nh sát hình s ự , đ ánh đấ m
  võ v ẽ ra trò ở trên màn ả nh. Khi c ở i tru ồ ng ra, tôi không ng ờ tay này l ạ i có thân
  hình gày gò và trác táng đế n nh ư th ế ! M ấ y đứ a con gái xúm xít quanh h ắ n để xin
  ch ữ ký. Gi ờ i ¹, h ắ n còn dám ký c ả vào ng ườ i b ọ n con gái n ữ a và cái l ũ n ặ c nô ấ y c ứ
  l ă n ra c ườ i v ớ i nhau nh ư n ắ c n ẻ .
  Tôi th ấ y đ ói b ụ ng và chán nên r ủ th ằ ng Thanh nh ạ n đ i lên thay đồ . Tôi c ũ ng th ấ y
  s ợ cái th ứ n ướ c hôi th ố i đượ c b ơ m hóa ch ấ t này. Ấ y th ế mà th ằ ng Thanh nh ạ n còn
  v ụ c mi ệ ng vào để súc mi ệ ng n ữ a. Có l ẽ tôi s ẽ không bao gi ờ dám đế n ch ơ i công
  viên n ướ c! C ạ ch đế n già! Ch ỉ có b ọ n tr ẻ con là thích th ự c s ự . Tôi không còn tr ẻ con
  n ữ a và khi ng ắ m chúng vui ch ơ i, t ự d ư ng tôi bu ồ n não c ả ng ườ i, m ộ t ph ầ n vì bu ồ n
  cho chúng, m ộ t ph ầ n vì bu ồ n cho tôi.
  Tôi và th ằ ng Thanh nh ạ n ch ơ i trò ném phi tiêu và ném c ổ v ị t m ộ t lúc. Tôi ném
  vòng đượ c vào c ổ c ủ a m ộ t con v ị t. Ph ả i nói r ằ ng đ ây là m ộ t trò may r ủ i hoàn toàn,
  ấ y th ế mà tôi ném đượ c! Tôi s ướ ng đ iên ng ườ i! Th ằ ng Thanh nh ạ n ph ụ c tôi sát
  đấ t. Theo quy đị nh trò ch ơ i, ng ườ i nào ném vòng đượ c vào c ổ con v ị t nào thì đượ c
  ngay con v ị t ấ y nh ư ng b ọ n t ổ ch ứ c trò ch ơ i l ạ i ch ỉ có m ỗ i hai con v ị t, con v ị t kia thì
  đ ã ngo ẻ o r ồ i. Con v ị t “c ủ a tôi” còm rom và b ẩ n không t ưở ng t ượ ng đượ c. Có đượ c
  con v ị t nh ư th ế tôi c ũ ng ch ẳ ng thèm. Chúng tôi đổ i con v ị t l ấ y hai h ộ p Côca Côla và
  m ộ t bao thu ố c lá Vinataba. Phì phèo thu ố c lá, tôi và th ằ ng Thanh nh ạ n d ạ o ch ơ i
  loanh quanh r ồ i mua vé vào xem trò ch ơ i môtô bay đ ang đ ông ngh ị t ng ườ i.
  Đ oàn môtô bay là m ộ t đ oàn ở Sài Gòn ra. Ng ườ i ta d ự ng m ộ t cái gi ế ng g ỗ lòng
  ch ả o cao t ớ i 6 th ướ c. Di ễ n viên bi ể u di ễ n là m ộ t cô gái và hai thanh niên ă n m ặ c
  r ấ t ng ầ u. Cô gái m ặ c bikini b ằ ng da, đ i t ấ t tay và đ ôi b ố t da cao c ổ đ en bóng. Cô
  gái có v ẻ m ạ nh d ạ n và khá duyên dáng. Hai thanh niên m ặ c b ộ đồ jeans b ạ c
  ph ế ch, đ eo kính đ en, trông h ọ có v ẻ thi ế u t ự tin h ơ n cô gái nhi ề u. Ti ế ng nh ạ c phát
  ra t ừ nh ữ ng cái loa m ở h ế t công su ấ t gây c ả m giác h ế t s ứ c c ă ng th ẳ ng, th ậ m chí át
  c ả ti ế ng độ ng c ơ xe máy. C ả ba chi ế c xe kh ở i độ ng cùng m ộ t lúc và xu ấ t phát
  chênh nhau kho ả ng vài ba giây. T ấ t c ả đề u đượ c tính toán chi li chính xác đế n t ừ ng
  centimet m ộ t. Ba chi ế c xe đ an chéo vào nhau r ồ i leo lên, l ộ n xu ố ng thành gi ế ng
  đế n chóng c ả m ặ t. Ph ả i nói r ằ ng h ọ c ự c k ỳ đ i ệ u ngh ệ . Tôi c ả m th ấ y xúc độ ng th ự c
  s ự , th ậ m chí còn thót tim l ạ i vì th ươ ng c ả m và s ợ hãi. Th ằ ng Thanh nh ạ n thò c ả
  n ử a ng ườ i ra thành gi ế ng, nó b ắ t ch ướ c b ọ n kh ệ c ầ m ti ề n ra để nh ử cho các di ễ n
  viên gi ậ t l ấ y ti ề n. Kh ả ố và b ấ t nh ẫ n không t ưở ng t ượ ng đượ c. Tôi r ấ t cám ơ n vì cô
  gái đ ã không gi ậ t l ấ y ti ề n th ưở ng nh ư hai thanh niên mà ch ỉ ch ă m chú vào vi ệ c
  bi ể u di ễ n, có khi cô ta còn dang c ả hai cánh tay ra để làm c ử ch ỉ hôn gió.
  Tôi ch ỉ ch ị u đự ng đượ c trò ch ơ i này ch ừ ng n ă m phút. Tôi kéo th ằ ng Thanh nh ạ n ra
  nh ư ng nó qu ắ c m ắ t v ẻ không hài lòng. Tôi nhìn ra m ộ t tia súc v ậ t trong ánh m ắ t
  nó. Nó b ả o tôi c ứ đ i ra tr ướ c vì nó không mu ố n b ỏ d ở . Tôi leo xu ố ng chi ế c c ầ u
  thang g ỗ và t ự h ỏ i vì sao ch ỉ vì đồ ng ti ề n mà ng ườ i ta có th ể m ạ o hi ể m tính m ạ ng
  c ủ a mình nh ư th ế ? V ề sau này, chính tôi c ũ ng đ ã r ấ t m ạ o hi ể m ch ỉ vì đồ ng ti ề n
  nh ư ng ngay lúc này thì tôi không bi ế t vì sao.
  Ph ả i ch ờ đế n hai m ươ i phút thì th ằ ng Thanh nh ạ n m ớ i ra. Lúc này đ oàn môtô bay
  c ũ ng đ ã ng ừ ng bi ể u di ễ n. Th ằ ng Thanh nh ạ n có v ẻ không b ằ ng lòng v ớ i tôi. Th ấ y
  tôi quá xúc độ ng vì trò ch ơ i ki ế m ti ề n m ạ o hi ể m thì th ằ ng Thanh nh ạ n c ườ i phá lên.
  Nó b ả o tôi r ằ ng th ự c ch ấ t môtô bay ch ỉ là m ộ t trò b ị p b ợ m, toàn b ộ cái gi ế ng g ỗ
  bên trong đượ c thi ế t k ế nh ư m ộ t gi ế ng quay, vì th ế t ố c độ c ủ a ng ườ i đ i môtô ch ỉ
  đạ t kho ả ng h ơ n tr ă m cây s ố m ộ t gi ờ là cùng. Nó còn d ẫ n tôi ra để ch ỉ cho tôi xem
  cái môt ơ và h ệ th ố ng con l ă n xung quanh gi ế ng quay đượ c ng ụ y trang r ấ t khéo léo.
  Tôi th ấ t v ọ ng, bu ồ n não c ả ng ườ i. Th ậ t kh ố n n ạ n! Tôi và th ằ ng Thanh nh ạ n vào
  quán ă n ph ở mà c ả hai ch ẳ ng nói n ă ng gì. K ế t thúc cu ộ c đ i ch ơ i gi ả i trí là m ộ t tâm
  tr ạ ng r ấ t x ấ u. Th ằ ng Thanh nh ạ n b ả o tôi:
  - Tao v ớ i mày đ ã tiêu m ấ t ch ừ ng h ơ n hai tr ă m nghìn.
  Tôi bi ế t r ằ ng nó mu ố n ám ch ỉ r ằ ng tôi n ợ nó, cái th ằ ng đố n m ạ t ấ y. Tôi ch ẳ ng nói
  n ă ng gì. Tôi v ớ i nó chia tay, m ỗ i th ằ ng đ i m ộ t ng ả . Hình ả nh cô gái đ i môtô bay c ứ
  lu ẩ n qu ẩ n trong đầ u óc tôi. Cô ta có đ ôi m ắ t nông và hoang v ắ ng đế n d ễ s ợ ...

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube